Informace k přijímacímu řízení na střední školy

Základní informace k přijímacímu řízení na střední školy pro vzdělávání ve školním roce 2022/2023

 

Přihláška na SŠ

 • Přihláška se podává řediteli střední školy na tiskopisu, který spolu se zápisovým lístkem vydá základní škola zákonnému zástupci žáka.
 • Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky na SŠ; pořadí obou uvedených škol je na obou tiskopisech vždy shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy.
 • Při podání jen jedné přihlášky v 1. kole vyplňuje uchazeč školu a obor vzdělání (případně zaměření podle ŠVP) jen jednou.
 • Termíny pro podávání přihlášek jsou následující:
  1. pro obory s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2022
  2. pro obory vzdělávání bez talentové zkoušky do 1. března 2023
 • Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky pro obor vzdělávání s talentovou zkouškou a nejvýše dvě přihlášky pro ostatní obory vzdělávání (celkem 4 přihlášky)


Jednotná zkouška

Řádný termín:

 1. obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
  • termín: pondělí 17. dubna 2023
  • termín: úterý 18. dubna 2023
 2. čtyřleté obory vzdělávání:
  • termín: čtvrtek 13. dubna 2023
  • termín: pátek 14. dubna 2023
 • Uchazeč koná jednotnou zkoušku v prvním termínu ve škole uvedené na přihlášce jako první, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce jako druhé.
 • Při podání jen jedné přihlášky v 1. kole vyplňuje uchazeč školu a obor vzdělání (případně zaměření podle ŠVP) jen jednou.
 • Jednotná zkouška se koná v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (MZ) a skládá se z písemného testu v oboru Český jazyk a literatura v délce 60 minut a z písemného testu v oboru Matematika a její aplikace v délce 70 minut.
 • Pokud se pro vážné důvody k jednotné zkoušce, školní přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce v určeném termínu nemůže uchazeč dostavit, může nejpozději do 3 dnůpo termínu stanoveném pro zkoušku svoji neúčast řádně písemně omluvit řediteli školy (tím fakticky žádá o stanovení náhradního termínu pro její vykonání). Pokud je omluva uznána, koná zkoušku v náhradním termínu:
  • 1. termín: úterý 10. května 2023
  • 2. termín: středa 11. května 2023

 

Obory vzdělání s talentovou zkouškou

Pro tyto obory stanoví ředitel školy minimálně dva termíny konání talentové zkoušky:

 • od 2. do 15. ledna pro obory středního vzdělání s talentovou zkouškou
 • od 2. ledna do 15. února v případě oboru vzdělání GSP (sportovní gymnázium)
 • od 15. do 31. ledna pro obory konzervatoř


Vyhodnocení výsledků 1. kola přijímacího řízení a odevzdání zápisového lístku

 • U oborů vzdělání s MZ a stanovenou jednotnou zkouškou ředitel střední školy nejpozději do 30. dubna zveřejní celkové hodnocení uchazečů v 1. kole v anonymizované podobě.
 • U oborů vzdělání bez MZ ředitel školy zveřejní hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání přijímací zkoušky, pokud se školní přijímací zkouška konala, jinak v termínu od 22. dubna do 30. dubna, pokud se ani školní přijímací zkouška nekonala; v tomto termínu zároveň odešle rozhodnutí o nepřijetí.
 • Ředitel školy ukončí hodnocení a zveřejní na dobu alespoň 15 dnů na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup pod registračním číslem (přiděleným uchazeči nejpozději v den přijímací nebo talentové zkoušky před jejím zahájením) pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení spolu s výsledkem řízení u každého uchazeče, včetně poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60g odst. 7 školského zákona, a kritéria přijímacího řízení.
 • Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena a od tohoto dne běží lhůta pro odvolání.
 • Seznam uchazečů přijatých po náhradním termínu přijímací zkoušky se zveřejňuje stejně jako seznam uchazečů přijatých po řádném termínu.

 

Zápisový lístek

 • Uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
 • Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné nebo pokud má záměr uplatnit ho ve škole, kde byl přijat bez talentové zkoušky za předpokladu, že zápisový lístek uplatnil při přijetí do oboru s talentovou zkouškou. Dokladem pro vydání zápisového lístku střední školou je rozhodnutí o přijetí na obor středního vzdělání bez talentové zkoušky.


Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

 • Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.


Další kola přijímacího řízení

 • K naplnění předpokládaného stavu žáků může ředitel školy vyhlásit další kola přijímacího řízení (a to i po zahájení školního roku).
 • Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí neprodleně krajskému úřadu počet volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání, a ten tyto údaje neprodleně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 • Na stránkách Magistrátu hl. města Prahy bude od 15. května umístěn seznam středních škol, které vyhlašují další kola přijímacího řízení
 • Při přijímacím řízení v dalších kolech se postupuje obdobně jako v 1. kole, s následujícími výjimkami:
  1. uchazeč není omezen v počtu podaných přihlášek,
  2. nekoná se jednotná zkouška,
  3. na přihlášce uchazeč uvádí pouze jednu školu, obor vzdělání, případně odlišné zaměření školního vzdělávacího programu,
  4. řediteli školy se nezakládá povinnost stanovit dva termíny školní přijímací zkoušky,
  5. ředitel školy nemusí zohlednit výsledky jednotné zkoušky,
  6. zohledňuje-li ředitel školy výsledky jednotné zkoušky, musí určit náhradní způsob hodnocení u uchazečů, kteří jednotnou zkoušku v 1. kole nekonali.
 • Školní přijímací zkouška se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.
 • Pozvánku ke školní přijímací zkoušce zašle ředitel školy nejpozději 7 pracovních dnů před konáním této zkoušky.

Kompletní informace k přijímacímu řízení na SŠ naleznete na webu MŠMT https://www.msmt.cz/file/58256/.

Icon

Základní informace k přijímacímu řízení na střední školy ve šk. roce 2022/2023
Stáhnout

Icon
Kompletní informace k přijímacímu řízení na SŠ ve šk. roce 2021/2022 – MŠMT
Stáhnout

 

Výchovné poradenství