Ke stažení » Zápis

Zápis do prvních tříd

Zápis dětí do prvních tříd se uskuteční ve dnech 3. dubna a 4. dubna 2019 vždy od 14.00 do 18.00 hodin.

Nově si lze předem zarezervovat termín zápisu s volbou dne a přesného času. Rezervace samozřejmě není povinná, ale díky ní se vyhnete čekání.

Učinit tak můžete na následující stránce: https://zapis.zsfilosofska.cz.

Datum a čas zápisu dítěte nemá vliv na přijetí/nepřijetí žáka.

Zápis k povinnému plnění školní docházky se týká dětí narozených v období 1. 9. 2012 – 31. 8. 2013.

Žádost k přijetí do prvního ročníku podávají zákonní zástupci i v případě, že dítěti byl v loňském roce povolen odklad školní docházky (Rozhodnutí přineste s sebou).

Potřebné dokumenty:

Náhradní zápis proběhne dne 10. 4. 2019 od 14.00 do 17.00 hodin. Náhradní zápis je určen pro děti s trvalým pobytem ve školském obvodu MČ Praha 4, které byly předem omluveny a nemohly se zápisu v řádném termínu zúčastnit.

V případě, že zákonní zástupci nemají pochybnosti o odkladu školní docházky svého dítěte, je nutné přinést přímo k zápisu vyplněný formulář Žádost o odklad s doporučením z pedagogicko-psychologické poradny a doporučením odborného lékaře či klinického psychologa.

Přijímání žáků k základnímu vzdělávání probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle ustanovení § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění.

Pro školní rok 2019/2020 budou do 1. ročníku přijímáni žáci do naplnění kapacity tří paralelních tříd (max. 72 žáků) dle následujícího pořadí:

  1. děti s trvalým pobytem ve školském obvodu MČ Prahy 4
  2. děti s trvalým pobytem na území MČ Prahy 4, jejichž sourozenec je žákem ZŠ s Rvj Filosofská
  3. děti s trvalým pobytem na území MČ Prahy 4
  4. děti s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy, jejichž sourozenec je žákem ZŠ s Rvj Filosofská
  5. děti s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy
  6. ostatní

V případě, že počet dětí u zápisu přesáhne maximální počet možných přijatých žáků, pořadí přijímaných dětí se stanovuje při splnění výše uvedených podmínek losem. Bližší informace o případném losování budou vyvěšeny na webu školy.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude zveřejněno nejpozději 3. 5. 2019 na webu školy a ve vývěsce školy (na dveřích).

 

Icon

Informace k zápisu
Stáhnout

Icon

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání – zápis do 1. ročníku
Stáhnout

Icon

Zápisní lístek
Stáhnout

Icon

Žádost o odklad povinné školní docházky
Stáhnout

Icon

Spádové ulice
Stáhnout

Icon

Náměty pro práci s budoucími prvňáčky
Stáhnout

Icon

Desatero pro rodiče předškoláků
Stáhnout

Icon

Sluníčková škola
Stáhnout