Charakteristika školy

IMG_9772.jpgIMG_9772.jpg
 

Naši školu tvoří dva areály škol vzniklé sloučením původně dvou samostatných škol. Jeden školský objekt je v ulici Filosofská, druhý v ulici Jitřní. Oba objekty jsou od sebe vzdáleny cca 1,5 km, v obou se vyučuje ve všech ročnících (tj. 1. až 9. ročník).
Škola v obou objektech sdružuje základní školu, školní družinu, školní jídelnu. Ze školní kuchyně v objektu Filosofská se dováží obědy do výdejny v objektu Jitřní.

Z historie školy

Objekt Filosofská 3

ZŠ Filosofská je školou s dlouholetou tradicí kvalitní výuky cizích jazyků. Existuje od 1. září 1968, právním subjektem je od roku 1993.
Prostorná budova se nachází v lokalitě sídliště Novodvorská, v klidném prostředí v zeleni, obklopena rozlehlou zahradou. Škola má vynikající dopravní dostupnost – ze směru Kačerova i Smíchovského nádraží. V bezprostřední blízkosti školy se nachází Kulturní centrum Novodvorská.
Do školního roku 2006/2007 probíhala výuka až od 3. tříd – pouze třídy s „rozšířenou výukou jazyků“. Od školního roku 2007/2008 byly poprvé otevřeny i první ročníky a škola tak začala vzdělávat ve všech ročnících základního vzdělávání.
V roce 2008 došlo ke sloučení se Základní školou s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Jitřní.

Objekt Jitřní 185

Škola vznikla 15. září 1938 přeměnou z expozitury II. obecné školy smíšené v Braníku. Vyučovalo se v několika vilách a pavilonech v městské části Hodkovičky. V roce 1960 byla otevřena nová budova školy (současný areál) v ulici Jitřní 185, do které se přemístila výuka z dřívějších míst. Školní areál v Jitřní prošel v letech 2009 až 2010 rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací. Tvoří tak moderní, bezbariérový komplex budov a rozsáhlých sportovišť a nabízí dětem velmi kvalitní a bezpečné zázemí pro jejich vzdělávání.
Škola dlouhodobě vyučovala v režimu „rozšířené výuky tělesné výchovy“, specializovaně na atletiku. Dnešní ŠVP na tento model navazuje a tradici nadále rozvíjí. Budova i venkovní sportoviště jsou zasazeny do zeleně a klidného prostředí Prahy 4 – Hodkoviček.

Vybavení školy

Objekt Filosofská 3

Škola má tři pavilóny. Výuka probíhá v kmenových třídách a v odborných pracovnách. Školský objekt Filosofská tvoří odborné učebny a další prostory rozmístěné ve 3 nadzemních podlažích a přízemí.
Po příchodu do školy projdeme šatnou a po pravé straně nalezneme nově zrekonstruovanou a moderně vybavenou školní kuchyň spolu se školní jídelnou. Školní jídelnu využívají žáci 1. a 2. stupně a zaměstnanci školy. Všichni   mají možnosti výběru ze dvou jídel. Mimo svou provozní dobu nám slouží také jako místo pro různé schůze, nebo akce, setkávání.
Naše škola vlastní celkem tři počítačové učebny se 60 pracovními stanicemi, jež jsou vybaveny nejnovější softwarem společnosti Microsoft. Velká učebna s 30 počítači a projektorem se nachází v 1. patře a dvě učebny po 15 počítačích naleznete v přízemí budovy školy.
V přízemí školy se také nachází nově zrekonstruovaný klub s interaktivní tabulí, počítačem a variabilním sedacím systémeme, klavírem.  V přízemí jsou 2 oddělení školní družiny, ředitelna, kancelář zástupce ředitele, kancelář hospodářky školy, knihovna školy, která čítá sbírku více než 3700 knih. Knihovna je vybavena televizí s velkoplošnou obrazovkou, dataprojektorem a PC s volným připojením na internet.
V prvním patře jsou  čtyři třídy s  interaktivní tabulí. První dvě jsou v odborných učebnách anglického jazyka, hudební výchovy vybavené hudebními nástroji. Další dvě jsou umístěny v běžných kmenových třídách. Učebny (3) pro výuku jazyků jsou vybaveny audiosystémem pro poslech. V odborné pracovně zeměpisu máme k dispozici nepřeberné množství nástěnných map, atlasů, encyklopedií a glóbusů.
Mezi prvním a druhým patrem se nachází další oddělení školní družiny a dvě tělocvičny. Jedna je velká, určena především pro florbal, fotbal a basketbal. Malá tělocvična je určena pro házenou, přehazovanou, šplh a gymnastiku. Je vybavená zrcadlovou stěnou. Obě tělocvičny mají svou nářaďovnou.
Ve druhém patře se nachází učebna výtvarné výchovy s prostornými pracovními stoly, keramická dílna (máme i keramickou pec), učebna německého jazyka se slovníky či nově vybavená učebna fyziky a chemie.
Výuka přírodopisu probíhá ve výborně vybavené odborné učebně přírodopisu, ve které nalezneme desítky exponátů zvířat sloužící k výuce a dále se zde nachází interaktivní tabule s počítačem.
Třetí patro je určeno především mladším žákům 1. stupně, je zde jedna kmenová třída s  interaktivní tabulí. Je zde rovněž odborná učebna anglického jazyka se sluchátky. Třídy 1. stupně jsou vybaveny televizory.
V areálu školy se nachází také rozlehlá školní zahrada. V přední části jsou hrací prvky pro žáky ze školní družiny. V další části je běžecká dráha, víceúčelové hřiště, doskočiště. V prostoru školní zahrady se  pravidelně koná Zahradní slavnost.
Veškeré vybavení školy využívají žáci v odpoledním Centru volného času, v rámci něhož po celý týden navštěvují řadu zájmových kroužků. Vždy v září si žáci dle svého zájmu vybírají z pestré nabídky kroužků.

Ve zkratce máme:

 • 9 odborných učeben
  • zeměpis, přírodopis, fyzika + chemie, 2× angličtina, němčina, francouzština, výtvarná výchova a hudebna
 • 7 interaktivních tabulí (klub, 3 třídy, AJ, HV, Pří)
 • 3 počítačové učebny (30 + 15 + 15 PC)
 • 5 školních družin
 • velkou a malou tělocvičnu
 • nově zrekonstruovanou školní jídelnu a kuchyni
 • nově zařízený školní klub
 • knihovnu se 3 700 knižními tituly
 • rozsáhlé venkovní hřiště

Objekt Jitřní 185

Školský objekt v ulici Jitřní se profiluje na pohybové schopnosti žáků se zaměřením na atletiku.

Všechny učebny, místnosti družiny, kabinety i prostory školní jídelny jsou zasíťované, s možností připojení k internetu. Vybrané učebny II. stupně jsou vybavené výkonnými dataprojektory (celkem jich máme k dispozici 8), na I. stupni jsou ve vybraných třídách a ve školní družině k dispozici televizory (celkem 4). Vybrané učebny jsou klimatizované, vybavené multifunkčními tabulemi. V budově je výtah (přístupný z úrovně chodníku), všechny prostory jsou plně bezbariérové, vč. speciálně upraveného WC.
Součástí školy jsou kmenové i specializované učebny. Např. jazykové pracovny – vybavené audio systémem se sluchátky i interaktivní tabulí, počítačové pracovny – vybavené moderními výkonnými, velmi tichými počítači, pracovna fyziky a chemie, pracovna zeměpisu a přírodopisu, odhlučněná hudebna, výtvarný ateliér v podkroví, keramická dílna, cvičná kuchyňka – vybavená 4 kuchyňskými kouty, každý s lednicí, sporákem i myčkou, ve škole najdete i zcela unikátní poschoďovou knihovnu.
Speciální kapitolu si zaslouží rozsáhlý vnitřní i venkovní sportovní areál, díky kterému je možno kvalitně zabezpečovat výuku nadaných žáků v oblasti sportu, specializovaně atletiky. Vnitřní sportoviště zahrnují 3 tělocvičny – první je vybavená kvalitním umělým povrchem, druhou tvoří velký gymnastický sál se zrcadly a audio systémem a v poslední je i horolezecká stěna. Ke škole patří rozsáhlé venkovní sportoviště s atletickým oválem s umělým povrchem, hřištěm na malou kopanou a pozemní hokej s umělou trávou. Dále zde naleznete specializované atletické sektory pro skok daleký a vysoký, vrh koulí i hod oštěpem. Součástí areálu jsou nově vybudované multifunkční hřiště s umělou trávou a tartanovým povrchem.

Doporučujeme Vám prohlédnout si virtuální prohlídku objektu Jitřní.
Virtuální prohlídku objektu Filosofská pro Vás připravujeme.

Společné vybavení

Součástí školy je školní družina, která zabezpečuje odpolední zájmovou činnost žáků, jejich odpočinek a rekreaci. Plní i funkci sociální. Škola je zapojena do projektů Školní mléko a Ovoce do škol.
Žáci mohou využít kroužků Centra volného času, Sportovního klubu, Sportovního centra Hodkovičky a jiných organizací. Všichni vyučující i žáci mají přístup do odborných pracoven ICT. Škola žákům poskytuje bezpečné prostředí bez výskytu sociálně patologických jevů.

Charakteristika pedagogického sboru

Naše škola má kvalitní, velmi kooperativní a přátelský pedagogický sbor. Tvoří jej ředitelka, 3 zástupci ŘŠ, 3 výchovné poradkyně, 2 metodičky prevence, učitelé a vychovatelé školní družiny. Sbor je smíšený s většinovou převahou žen. Pedagogický sbor tvoří učitelé s vysokou pedagogickou i odbornou způsobilostí.
Prioritou pedagogického sboru je vysoce kvalitní výuka cizích jazyků a sportovních předmětů i tradičně vysoká úroveň poskytovaného vzdělávání v ostatních předmětech. Velký důraz je kladen na DVPP (především v oblasti ICT a dalším vzdělávání vyučujících cizích jazyků).

Charakteristika žáků

Naši školu navštěvují žáci z naší spádové oblasti, obvodu Prahy 4, dalších pražských lokalit. Jedná se o žáky s velkým zájmem o studium cizích jazyků, o žáky s jazykovým nadáním, se zájmem o sport (atletika) a sportovním nadáním. Absolventi naší školy jsou velmi úspěšní v obvodních i krajských soutěžích, mají vynikající předpoklady ke studiu na středních školách a gymnáziích.