Charakteristika školy

IMG_9772.jpg

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků je školou úplnou s 1. až 9. ročníkem. Budova školy se nachází v klidné části Prahy 4 (Novodvorská). Všechny tři pavilony jsou obklopeny zelení, mladší žáci využívají vlastní dětské hřiště s hracími prvky. Dále se v areálu nachází víceúčelové hřiště, atletická dráha. Žáci k výuce či odpočinku využívají učebnu v přírodě. Škola vytvořila ornitologickou stezku.
Škola vzdělává průměrně 500 žáků ve dvou až třech paralelních třídách v ročníku.
Škola sdružuje základní školu, školní družinu a školní jídelnu.
Škola soutěží o titul Eko-škola.
Škola je zapojena do programu Mléko a ovoce do škol.
Škola žákům poskytuje bezpečné prostředí bez výskytu sociálně patologických jevů.
Žáci třetího a čtvrtého ročníku se účastní povinného plaveckého kurzu. Žáci sedmého ročníku se mohou zúčastnit lyžařského kurzu. Škola organizuje pro své žáky ozdravné pobyty, výjezdy do zahraničí.

Z historie školy

ZŠ Filosofská je školou s dlouholetou tradicí kvalitní výuky cizích jazyků. Vyučování začalo ve školním roce 1967/68 na detašovaném pracovišti, 10.září 1968 byla zahájena výuka v této budově. Právním subjektem je od roku 1993.

Do školního roku 2006/2007 se zde vyučovalo až od 3. ročníku (rozšířená výuka jazyků). Od školního roku 2007/2008 byly poprvé otevřeny i první ročníky, škola tak začala vzdělávat ve všech ročnících základního vzdělávání.

V roce 2008 došlo ke sloučení se Základní školou s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Jitřní 185. Od 1.9.2018 je naše škola opět samostatnou příspěvkovou organizací, jejíž zřizovatel je MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 – Krč.

Vybavení školy

Škola má tři pavilóny. Výuka probíhá v kmenových třídách a v odborných pracovnách. Máme tři pracovny vybavené technikou nezbytnou pro kvalitní výuku cizích jazyků (anglický, francouzský, německý a španělský). Mezi odborné pracovny patří – chemie a fyziky, přírodopisu, pracovna hudební výchovy, výtvarné výchovy, dvě odborné učebny pro výuku ICT, dvě prostorné tělocvičny, víceúčelové venkovní hřiště s pevným povrchem, devět pracoven s interaktivní tabulí. Ve škole je k dispozici relaxační místnost s variabilně stavitelným nábytkem, která je využívána k neformálním diskusím, přednáškám od. Všechny třídy mají kvalitní nábytek, každý žák má možnost své potřeby na výtvarnou či tělesnou výchovu odložit do vlastní zásuvky. Vyučující mají vybavené kabinety s počítači a internetem. Zásluhou žáků i učitelů je škola pěkně a vkusně vyzdobena a její prostředí je velmi příjemné.

Škola má i vlastní knihovnu s rozsáhlým knižním fondem, s televizí s velkoplošnou obrazovkou, počítačem s volným připojením na internet. Knižní fond je s podporou rodičů každoročně rozšiřován o novinky žádané a vybírané žáky školy (klub mladých čtenářů). Žákům i učitelům je k dispozici nápojový automat (na studené i teplé nápoje), automat se základními školními pomůckami.

Veškeré vybavení školy je plně k dispozici žákům v odpoledním Centru volného času, v rámci něhož  mohou žáci po celý týden navštěvovat řadu zájmových kroužků. Škola má vlastní keramickou dílnu a pec pro kroužek keramiky, zrcadlovou stěnu (kroužek rytmiky a moderního tance, kroužek tanců).

Další zájmové kroužky, které CVČ nabízí: anglická, německá, španělská konverzace; ruský jazyk, konverzace s rodilým mluvčím; informatika;  klub mladého diváka; dramatický kroužek probíhá ve speciální místnosti určené k dramatické výchově; výtvarný kroužek; základy stolování a vaření (využívá školní kuchyňku); přírodovědný kroužek;  příprava k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky, příprava k mezinárodním zkouškám KET, PET z anglického jazyka; kopaná; malá kopaná; florbal; volejbal; basketbal; míčové hry, plavání, golf pro žáky prvního stupně.

Součástí školy je školní družina, která zabezpečuje odpolední zájmovou činnost žáků, jejich odpočinek a rekreaci. Plní i funkci sociální.  Činnost se řídí vlastním Školním vzdělávacím programem školní družiny.

Škola je zapojena do projektu Školní mléko a ovoce do škol.

Stravování  je zajištěno stravování ve školní jídelně. Žáci i zaměstnanci školy mohou vybírat ze dvou jídel.

Všichni vyučující i žáci mají přístup do odborných pracoven ICT.

Charakteristika pedagogického sboru

Naše škola má kvalitní, velmi kooperativní a přátelský pedagogický sbor. Tvoří jej ředitelka, dva zástupci ředitele školy, výchovná a kariérová poradkyně, metodička sociálně patologických jevů, učitelé, asistentky pedagoga a vychovatelé školní družiny. Od roku 2017/18 působí ve škole školní psycholog. Sbor je smíšený s většinovou převahou žen. Pedagogický sbor tvoří učitelé s vysokou pedagogickou i odbornou způsobilostí.

Prioritou pedagogického sboru je vysoce kvalitní výuka cizích jazyků i tradičně vysoká úroveň poskytovaného vzdělávání v ostatních předmětech. Velký důraz je kladen na DVPP (především v oblasti ICT a dalším vzdělávání vyučujících cizích jazyků, inkluze).

Charakteristika žáků

Naši školu navštěvují žáci z naší spádové oblasti, obvodu celého Prahy 4 i dalších pražských i mimopražských lokalit. Jedná se o žáky s velkým zájmem o studium cizích jazyků, o žáky s jazykovým nadáním. Absolventi naší školy jsou velmi úspěšní u přijímacího řízení na gymnázia a další střední školy.

http://filosofska.rajce.idnes.cz/Areal_skoly_Filosofska_-_16.4.2015