Charakteristika školy

IMG_9772.jpg
 

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků je školou úplnou s 1. až 9. ročníkem. Budova školy se nachází v klidné části Prahy 4 (Novodvorská). Všechny tři pavilony jsou obklopeny zelení, mladší žáci využívají vlastní dětské hřiště s hracími prvky. Dále se v areálu nachází víceúčelové hřiště, atletická dráha. Žáci k výuce či odpočinku využívají učebnu v přírodě. Škola vytvořila ornitologickou stezku.
Škola vzdělává průměrně 550 žáků ve dvou až třech paralelních třídách v ročníku.
Škola sdružuje základní školu, školní družinu a školní jídelnu.
Škola je zapojena do programu Mléko a ovoce do škol.
Škola žákům poskytuje bezpečné prostředí bez výskytu sociálně patologických jevů.
Žáci druhého, třetího a čtvrtého ročníku se účastní povinného plaveckého kurzu. Žáci sedmého ročníku se mohou zúčastnit lyžařského kurzu. Škola organizuje pro své žáky ozdravné pobyty, výjezdy do zahraničí.

Z historie školy

ZŠ Filosofská je školou s dlouholetou tradicí kvalitní výuky cizích jazyků. Vyučování začalo ve školním roce 1967/68 na detašovaném pracovišti, 10. září 1968 byla zahájena výuka v této budově. Právním subjektem je od roku 1993.

Do školního roku 2006/2007 se zde vyučovalo až od 3. ročníku (rozšířená výuka jazyků). Od školního roku 2007/2008 byly poprvé otevřeny i první ročníky, škola tak začala vzdělávat ve všech ročnících základního vzdělávání.

V roce 2008 došlo ke sloučení se Základní školou s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Jitřní 185. Od 1. 9. 2018 je naše škola opět samostatnou příspěvkovou organizací, jejíž zřizovatel je MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 – Krč.

Vybavení školy

Škola má tři pavilóny. Výuka probíhá v kmenových třídách a v odborných pracovnách. Máme tři pracovny vybavené technikou nezbytnou pro kvalitní výuku cizích jazyků (anglický, německý a španělský). Mezi odborné pracovny patří – chemie a fyziky, přírodopisu, pracovna hudební výchovy, výtvarné výchovy, dvě odborné učebny pro výuku ICT, dvě prostorné tělocvičny, víceúčelové venkovní hřiště s pevným povrchem, téměř všechny třídy a pracovny jsou vybavené interaktivní tabulí nebo interaktivním dotykovým displejem Optoma. Všechny třídy mají kvalitní nábytek, každý žák má možnost své potřeby na výtvarnou či tělesnou výchovu odložit do vlastní zásuvky. Vyučující mají vybavené kabinety s počítači a internetem. Zásluhou žáků i učitelů je škola pěkně a vkusně vyzdobena a její prostředí je velmi příjemné.

Škola má i vlastní knihovnu s rozsáhlým knižním fondem, s televizí s velkoplošnou obrazovkou, počítačem s volným připojením na internet. Knižní fond je s podporou rodičů každoročně rozšiřován o novinky žádané a vybírané žáky školy (klub mladých čtenářů). Žákům i učitelům je k dispozici nápojový automat, automat se základními školními pomůckami.

Veškeré vybavení školy je plně k dispozici žákům v odpoledním Centru volného času, v rámci něhož  mohou žáci po celý týden navštěvovat řadu zájmových kroužků. Škola má vlastní keramickou dílnu a pec pro kroužek keramiky, zrcadlovou stěnu (kroužek rytmiky a moderního tance, kroužek tanců).

Další zájmové kroužky, které CVČ nabízí: anglická konverzace, konverzace s rodilým mluvčím;  klub mladého diváka; základy stolování a vaření (využívá školní kuchyňku); příprava k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky, příprava k mezinárodním zkouškám KET, PET z anglického jazyka; kopaná; malá kopaná; florbal; volejbal; basketbal; míčové hry, plavání.

Součástí školy je školní družina, která zabezpečuje odpolední zájmovou činnost žáků, jejich odpočinek a rekreaci. Plní i funkci sociální.  Činnost se řídí vlastním Školním vzdělávacím programem školní družiny.

Škola je zapojena do projektu Školní mléko a ovoce do škol.

Stravování je zajištěno stravování ve školní jídelně. Žáci i zaměstnanci školy mohou vybírat ze dvou jídel.

Všichni vyučující i žáci mají přístup do odborných pracoven ICT.

Charakteristika pedagogického sboru

Naše škola má kvalitní, velmi kooperativní a přátelský pedagogický sbor. Tvoří jej ředitelka, dva zástupci ředitele školy, výchovná a kariérová poradkyně, dvě metodičky sociálně patologických jevů, učitelé, asistentky pedagoga a vychovatelé školní družiny. Od roku 2017/18 působí ve škole školní psycholog. Sbor je smíšený s většinovou převahou žen. Pedagogický sbor tvoří učitelé s vysokou pedagogickou i odbornou způsobilostí.

Prioritou pedagogického sboru je vysoce kvalitní výuka cizích jazyků i tradičně vysoká úroveň poskytovaného vzdělávání v ostatních předmětech. Velký důraz je kladen na DVPP (především v oblasti ICT a dalším vzdělávání vyučujících cizích jazyků, inkluze).

Charakteristika žáků

Naši školu navštěvují žáci z naší spádové oblasti, obvodu celého Prahy 4 i dalších pražských i mimopražských lokalit. Jedná se o žáky s velkým zájmem o studium cizích jazyků, o žáky s jazykovým nadáním. Absolventi naší školy jsou velmi úspěšní u přijímacího řízení na gymnázia a další střední školy.

http://filosofska.rajce.idnes.cz/Areal_skoly_Filosofska_-_16.4.2015