Prevence rizikového chování

Cílem preventivního programu je především předcházení rozvoje rizik, která směřují k následným rizikovým projevům v chování žáků, dále pak snížení vlivů narušujících zdravý vývoj dětí a ovlivnění chování dětí ve smyslu podpory zdraví.

Velmi důležitá celková atmosféra ve škole. V naší škole se daří vytvářet prostředí, ve kterém děti cítí autoritu učitelů, ale mohou projevit svůj názor, mohou se svěřit se svým problémem a jejich problémy jsou řešeny.

Součástí prevence jsou i jasně stanovená pravidla školy, o jejichž dodržování snažíme. Žáci i rodiče jsou vždy na začátku školního roku seznámeni se Školním řádem.

Za koordinaci preventivních aktivit ve škole odpovídají metodičky prevence, spolupracují s:

  • s třídními učiteli a ostatními pedagogy
  • s výchovnými poradkyněmi
  • Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 4 (metodikem prevence rizikového chování)
  • obvodním protidrogovým koordinátorem
  • s rodiči
  • s dalšími organizacemi (např. Útvar prevence Městské policie Praha, Jules a Jim, MP Education a další).

ŠMP a výchovné poradkyně mají stanoveny konzultační hodiny. Na chodbě ve 2. patře školy je umístěna informační nástěnka věnovaná prevenci sociálně patologických jevů, kde mohou žáci najít také důležité kontakty.

 

Konzultační hodiny výchovné poradkyně a metodika prevence

Výchovný poradce

  • Mgr. Hana Sulková – první středa v měsíci od 15.00 do 16.00, další konzultace po domluvě

Metodik prevence – 1. stupeň

  • Mgr. Jana Zapletalová – první pondělí v měsíci od 13.30 do 14.30, další konzultace po domluvě

Metodik prevence – 2. stupeň

  • Mgr. Lenka Pilíková – první středa v měsíci od 14.00 do 15.00, další konzultace po domluvě
Icon

Preventivní program 2021/2022
Stáhnout

Icon

Krizový plán 2021/2022
Stáhnout