Primární prevence sociálně-patologických jevů

Problematika drogových a jiných závislostí, šikany a dalších jevů není chápána jako samostatný izolovaný problém. Cílem preventivního programu je především zvýšení odolnosti dětí vůči sociálně patologickým jevům, snížení vlivů narušujících zdravý vývoj dětí a ovlivnění chování dětí ve smyslu podpory zdraví.

Velmi důležitá celková atmosféra ve škole. V naší škole se daří vytvářet prostředí, ve kterém děti cítí autoritu učitelů, ale mohou projevit svůj názor, mohou se svěřit se svým problémem a jejich problémy jsou řešeny.

Součástí prevence jsou i jasně stanovená pravidla školy, o jejichž dodržování snažíme. Žáci i rodiče jsou vždy na začátku školního roku seznámeni se Školním řádem.

Za koordinaci preventivních aktivit ve škole odpovídá metodik prevence, spolupracuje s:

  • s třídními učiteli a ostatními pedagogy
  • s výchovnými poradkyněmi
  • Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 4 (obvodním metodikem prevence)
  • obvodním protidrogovým koordinátorem
  • s rodiči
  • s dalšími organizacemi (např. Útvar prevence Městské policie ČR, PRAK, atd.).

ŠMP a výchovné poradkyně mají stanoveny konzultační hodiny. Na chodbě ve 2. patře školy je umístěna informační nástěnka věnovaná prevenci sociálně patologických jevů, kde mohou žáci najít také důležité kontakty.

Konzultační hodiny výchovné poradkyně a metodika prevence
Výchovný poradce
• Mgr. Hana Sulková – první středa v měsíci od 15.00 do 16.00, další konzultace po domluvě.
Metodik prevence
• Mgr. Lenka Pilíková – první středa v měsíci od 14.00 do 15.00, další konzultace po domluvě.