Školní psycholog

Od školního roku 2017/2018 na ZŠ s Rvj a s RvTv Filosofská – školský objekt Filosofská působí školní psycholožka.

Činnost školního psychologa je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Školní psycholog je nezávislý pracovník školy a je vázán mlčenlivostí. Se všemi citlivými údaji bude zacházeno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Je členem školního poradenského  pracoviště, spolu s výchovnou poradkyní a metodikem prevence

Mgr. Simona Svačinová
Telefon: 241 029 054
E-mail: svacinova@zsfilosofska.cz
Pracovna psychologa je v přízemí, místnost č. 17.

Psycholog na škole působí v tyto dny:

  • pondělí 9.00 – 13.00 h
  • středa 9.00 – 16.00 h

Osobní schůzku doporučujeme předem domluvit, nejlépe e-mailem (svacinova@zsfilosofska.cz).

 

Čím se školní psycholog zabývá? 

Žáci se mohou obracet na školního psychologa, když mají problémy s učením, s pozorností, s chováním, jsou neúspěšní, neví, jak se učit, necítí se ve třídě dobře, mají problémy se spolužáky, s některým z učitelů, trápí je tréma, strach ze zkoušení, prožili traumatizující zážitek (autonehoda, úmrtí v rodině, rozvod rodičů aj.), ocitnou se v krizové životní situaci.

Školní psycholog je k dispozici i rodičům – zkonzultuje otázky vhodného vedení dítěte s výchovnými potížemi, pomáhá řešit školní přípravu, organizaci času. Věnuje se individuálně žákům, kteří vyžadují speciální péči ze zdravotních důvodů apod.

Školní psycholog poskytuje konzultace také pedagogům. Pomáhá jim zlepšit atmosféru ve třídě, řešit výukové a výchovné problémy jednotlivých žáků, podílí se na vyhledávání nadaných žáků, poskytuje učitelům metodickou podporu, spolupracuje na prevenci negativních jevů jako např. šikana, záškoláctví, závislosti, rasismus aj., případně pomáhá řešit již vzniklé patologické jevy.

 

Jak probíhá spolupráce?

Školní psycholog pracuje buď skupinově v rámci třídnických hodin a skupinových aktivit nebo individuálně na základě potřeby dítěte samotného nebo na žádost učitele nebo rodičů.

Spolupráce může mít různé podoby, od jednorázové konzultace po dlouhodobější práci. Ovšem vždy se souhlasem žáka samotného a jeho rodičů po dohodě s psychologem.

Všem rodičům je předložen k podpisu souhlas s činností psychologa na škole, kterým umožňují pouze to, aby se dítě účastnilo skupinových aktivit organizovaných psychologem a dále aby jejich dítě mělo možnost samo v případě potřeby psychologa kontaktovat. Pokud rodiče tento souhlas nepodepíší, psycholog jejich dítě z těchto aktivit vynechává.

 

Kdy není souhlas rodičů či zákonných zástupců potřeba:

  • krizová intervence (mimořádná a závažná situace ve škole, či v osobním životě žáka/žákyně první kontakt se žákem (žák služby psychologa sám vyhledá)
  • při podezření, že je žák/žákyně týrán/a, zneužíván/a
  • v případě ohrožení tělesného či duševního zdraví žáka (osob v jeho okolí)
  • při preventivní činnosti – preventivní programy.

Pokud se vyskytne potřeba psychologické pomoci žákovi (psychoterapie, diagnostika), jsou o tom rodiče nejdříve informováni a na základě dohody poskytují individuální souhlas s psychologickou péčí o jejich dítě. Teprve na základě tohoto individuálního souhlasu může psycholog s jejich dětmi systematicky individuálně pracovat.

Obsah konzultací je důvěrný, jakékoli výstupy směrem ke škole nebo dalším institucím jsou podávány pouze se souhlasem žáka a jeho zákonných zástupců. Veškerá dokumentace školního psychologa je archivována. Přístup k dokumentaci o žákovi mají pouze zákonní zástupci žáka.