Výchovné poradenství

Informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2017/2018

Icon

Informace ke konání jednotných testů v rámci jednotné přijímací zkoušky 2018
Stáhnout

 

Další kola přijímacího řízení (do 1. ročníku střední školy)

Přijímací řízení do prvního ročníku oborů středního vzdělání se uskutečňuje v jednotlivých kolech podle § 60 odst. 1 školského zákona.

Icon

Vzor odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na SŠ
Stáhnout

Z uvedeného plyne, že pro zajištění dalšího (např. druhého) kola přijímacího řízení musí být nejprve ukončeno předcházející (1.) kolo vydáním rozhodnutí podle § 60e odst. 1 školského zákona (příp. po doručení zápisových lístků potvrzujících úmysl uchazečů stát se žáky příslušného oboru vzdělání). Teprve poté k naplnění předpokládaného stavu žáků může být uskutečněno kolo další (umožňuje se tak neúspěšným uchazečům z 1. kola uplatnit přihlášky ve druhém kole). Jiný postup by odporoval smyslu i účelu dalších kol přijímacího řízení.

Uchazeč

 • Zjistí si informace o vyhlášených dalších kolech přijímacího řízení i volných místech na středních školách na webových stránkách SŠ nebo příslušných krajských úřadů (Magistrát hl. města Prahy http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/?divisionId=136 – zde budou zveřejňovány podle § 60f odst. 4 školského zákona).

Podrobnosti pro přijímací řízení v dalších kolech jsou stanoveny podle § 60f odst. 1 až 3 školského zákona a podle § 12 vyhlášky. Termíny pro podání přihlášky stanoví SŠ ve své kompetenci podle § 60f odst. 1 školského zákona.

 • Podá přihlášku/y ke střednímu vzdělávání na SŠ s tím, že se v přihlášce vyplňuje jen jedna škola a jeden obor vzdělání. Přitom v dalších kolech přijímacího řízení není omezen celkový počet podaných přihlášek na různé školy a různé obory vzdělání, a pokud je rozhodnuto o konání přijímací zkoušky, koná se v jednom termínu stanoveném SŠ. Přihlášku lze stáhnout z www.msmt.cz, získat ve škole nebo její formulář zakoupit. Uplatňuje se přímo u ředitele SŠ, který druhé kolo, příp. další kola, přijímacího řízení vypsal, spolu s požadovanými doklady. Takovým dokladem může být, na základě vyhlášených kritérií pro další kolo přijímacího řízení, i výsledek hodnocení jednotné zkoušky z 1. kola přijímacího řízení.
 • Pokud je v dalších kolech přijímacího řízení součástí hodnocení výsledek jednotné zkoušky, tento výsledek získá ve škole (školách), kde ji konal a v nichž výsledek jednotné zkoušky byl součástí jeho hodnocení v 1. kole.
 • Zájem o vzdělávání se i zde potvrzuje zápisovým lístkem podle § 60a školského zákona.

Spolupráce s rodiči, jinými subjekty

Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím elektronické žákovské knížky, na třídních schůzkách, při konzultačních hodinách jednotlivých vyučujících, případně emailem a telefonicky. Další informace o činnosti školy dostávají rodiče a veřejnost prostřednictvím webových stránek. Pro rodiče i děti škola každoročně pořádá dva až tři Dny otevřených dveří.

Škola spolupracuje především a s těmito subjekty:

 • Sdružení rodičů školy (SRŠ)
 • Školská rada (ŠR)
 • Pedagogicko-psychologická poradna Prahy 4 (PPP)
 • další subjekty – Městská policie Praha, sdružení dětí a mládeže Duha Arnika aj.

Poskytování poradenských služeb ve škole

Poradenské služby zajišťuje výchovný poradce ve spolupráci s metodikem prevence, školním psychologem, vedením školy, třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky. Zaměření poradenských služeb:

 • poradenství žákům v oblasti učebních postupů, stylů a strategií, poradenství rodičům žáka ve výchově a vzdělávání,
 • poradenství při školní neúspěšnosti, postupy řešení neprospěchu a podpora žáků ve zlepšení, prevence neúspěchu,
 • poradenství při řešení a prevenci sociálně patologických jevů – rodině a žákovi, postupy řešení ve spolupráci výchovného poradce a pedagogických pracovníků,
 • poradenství v obtížných životních situacích žákům, rodičům v souvislosti s výchovou dětí,
 • kariérové poradenství, volba školy,
 • poradenství při integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků s odlišného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním,
 • poradenství ke vzdělávání mimořádně nadaných žáků,
 • metodická podpora učitelů v psychologických a speciálně pedagogických dovednostech při pedagogické práci s žáky,
 • poskytování informací o dalších službách poradenských zařízení a spolupráce s dalšími odbornými institucemi,
 • výchovný poradce realizuje konzultační hodiny pro rodiče a žáky.

Konzultační hodiny výchovné poradkyně a metodika prevence
Výchovný poradce
• Mgr. Hana Sulková – první středa v měsíci od 15.00 do 16.00, další konzultace po domluvě.
Metodik prevence
• Mgr. Lenka Pilíková – první středa v měsíci od 14.00 do 15.00, další konzultace po domluvě.