Výchovné poradenství

Informace k přijímacím zkouškám ve šk. roce 2022/2023

 

Přihláška na SŠ

 • Přihláška se podává řediteli střední školy na tiskopisu, který spolu se zápisovým lístkem vydá základní škola zákonnému zástupci žáka.
 • Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky na SŠ; pořadí obou uvedených škol je na obou tiskopisech vždy shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy.
 • Při podání jen jedné přihlášky v 1. kole vyplňuje uchazeč školu a obor vzdělání (případně zaměření podle ŠVP) jen jednou.
 • Termíny pro podávání přihlášek jsou následující:
  1. pro obory s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2022
  2. pro obory vzdělávání bez talentové zkoušky do 1. března 2023
 • Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky pro obor vzdělávání s talentovou zkouškou a nejvýše dvě přihlášky pro ostatní obory vzdělávání (celkem 4 přihlášky)


Jednotná zkouška

Řádný termín:

 1. obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
  • termín: pondělí 17. dubna 2023
  • termín: úterý 18. dubna 2023
 2. čtyřleté obory vzdělávání:
  • termín: čtvrtek 13. dubna 2023
  • termín: pátek 14. dubna 2023
 • Uchazeč koná jednotnou zkoušku v prvním termínu ve škole uvedené na přihlášce jako první, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce jako druhé.
 • Při podání jen jedné přihlášky v 1. kole vyplňuje uchazeč školu a obor vzdělání (případně zaměření podle ŠVP) jen jednou.
 • Jednotná zkouška se koná v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (MZ) a skládá se z písemného testu v oboru Český jazyk a literatura v délce 60 minut a z písemného testu v oboru Matematika a její aplikace v délce 70 minut.
 • Pokud se pro vážné důvody k jednotné zkoušce, školní přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce v určeném termínu nemůže uchazeč dostavit, může nejpozději do 3 dnůpo termínu stanoveném pro zkoušku svoji neúčast řádně písemně omluvit řediteli školy (tím fakticky žádá o stanovení náhradního termínu pro její vykonání). Pokud je omluva uznána, koná zkoušku v náhradním termínu:
  • 1. termín: úterý 10. května 2023
  • 2. termín: středa 11. května 2023

 

Obory vzdělání s talentovou zkouškou

Pro tyto obory stanoví ředitel školy minimálně dva termíny konání talentové zkoušky:

 • od 2. do 15. ledna pro obory středního vzdělání s talentovou zkouškou
 • od 2. ledna do 15. února v případě oboru vzdělání GSP (sportovní gymnázium)
 • od 15. do 31. ledna pro obory konzervatoř


Vyhodnocení výsledků 1. kola přijímacího řízení a odevzdání zápisového lístku

 • U oborů vzdělání s MZ a stanovenou jednotnou zkouškou ředitel střední školy nejpozději do 30. dubna zveřejní celkové hodnocení uchazečů v 1. kole v anonymizované podobě.
 • U oborů vzdělání bez MZ ředitel školy zveřejní hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání přijímací zkoušky, pokud se školní přijímací zkouška konala, jinak v termínu od 22. dubna do 30. dubna, pokud se ani školní přijímací zkouška nekonala; v tomto termínu zároveň odešle rozhodnutí o nepřijetí.
 • Ředitel školy ukončí hodnocení a zveřejní na dobu alespoň 15 dnů na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup pod registračním číslem (přiděleným uchazeči nejpozději v den přijímací nebo talentové zkoušky před jejím zahájením) pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení spolu s výsledkem řízení u každého uchazeče, včetně poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60g odst. 7 školského zákona, a kritéria přijímacího řízení.
 • Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena a od tohoto dne běží lhůta pro odvolání.
 • Seznam uchazečů přijatých po náhradním termínu přijímací zkoušky se zveřejňuje stejně jako seznam uchazečů přijatých po řádném termínu.

 

Zápisový lístek

 • Uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
 • Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné nebo pokud má záměr uplatnit ho ve škole, kde byl přijat bez talentové zkoušky za předpokladu, že zápisový lístek uplatnil při přijetí do oboru s talentovou zkouškou. Dokladem pro vydání zápisového lístku střední školou je rozhodnutí o přijetí na obor středního vzdělání bez talentové zkoušky.


Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

 • Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.


Další kola přijímacího řízení

 • K naplnění předpokládaného stavu žáků může ředitel školy vyhlásit další kola přijímacího řízení (a to i po zahájení školního roku).
 • Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí neprodleně krajskému úřadu počet volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání, a ten tyto údaje neprodleně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 • Na stránkách Magistrátu hl. města Prahy bude od 15. května umístěn seznam středních škol, které vyhlašují další kola přijímacího řízení
 • Při přijímacím řízení v dalších kolech se postupuje obdobně jako v 1. kole, s následujícími výjimkami:
  1. uchazeč není omezen v počtu podaných přihlášek,
  2. nekoná se jednotná zkouška,
  3. na přihlášce uchazeč uvádí pouze jednu školu, obor vzdělání, případně odlišné zaměření školního vzdělávacího programu,
  4. řediteli školy se nezakládá povinnost stanovit dva termíny školní přijímací zkoušky,
  5. ředitel školy nemusí zohlednit výsledky jednotné zkoušky,
  6. zohledňuje-li ředitel školy výsledky jednotné zkoušky, musí určit náhradní způsob hodnocení u uchazečů, kteří jednotnou zkoušku v 1. kole nekonali.
 • Školní přijímací zkouška se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.
 • Pozvánku ke školní přijímací zkoušce zašle ředitel školy nejpozději 7 pracovních dnů před konáním této zkoušky.

Kompletní informace k přijímacímu řízení na SŠ naleznete na webu MŠMT https://www.msmt.cz/file/58256/.

 

Icon

Základní informace k přijímacímu řízení na střední školy ve šk. roce 2022/2023
Stáhnout

Icon
Kompletní informace k přijímacímu řízení na SŠ ve šk. roce 2021/2022 – MŠMT
Stáhnout

 

 


 

ARCHIV z roku 2021/22:
Informace k přijímacím zkouškám ve šk. roce 2021/2022

Co dělat, pokud není žák přijat ani na jednu střední školu?

Pokud se stane, že žák není vzápětí po vyhlášení výsledků přijat ani na jednu střední školu, pak není důvod podléhat stresu. Až týden může trvat, než žáci, kteří byli přijati, potvrdí svůj zájem o školu zápisovým lístkem. Tím se uvolní téměř polovina míst.

Pro rodiče je hlavní úkol napsat ředitelům obou škol, kam dával žák přihlášku,  žádost o přezkoumání výsledků přijímacího řízení a to nejpozději do 3 dnů od oficiálního vyhlášení výsledků. Jeho význam je v tom, že jakmile se uvolní místa na dané škole, bude ředitel SŠ vědět, kdo o ně má zájem.

Pokud nastane situace, že žák nebude přijat ani na základě žádosti o přezkoumání rozhodnutí, půjdete do druhého kola přijímacího řízení. To už probíhá bez přijímacích zkoušek. V tomto druhém kole můžete žák podat neomezený počet přihlášek.

Na stránkách magistrátu hl. m. Prahy odbor školství je k dispozici Přehled volných míst v dalších kolech přijímacího řízení: https://skoly.praha.eu/88741_Informace-o-prijimacim-rizeni-na-stredni-a-vyssi-odborne-skoly-pro-skolni-rok-2022-2023.

Přehled volných míst v dalších kolech přijímacího řízení:

Využít můžete také portálu www.atlasskolstvi.cz, který v letošním roce opět umožňuje vyhledat školy, které vyhlásí druhá kola přijímacího řízení. Informace budou zveřejňovány postupně v následujících dnech.

Ve vyhledávacím filtru lze zadat volbu Zobrazovat pouze školy pořádající 2. kolo přijímacího řízení“. Dále je možné filtrovat regionálně, tedy získat přehled, které školy v konkrétním městě/okresu/kraji umožňují podat přihlášku do 2. kola přijímacího řízení.


ARCHIV z roku 2021/22:
Základní informace k přijímacímu řízení na střední školy pro vzdělávání ve školním roce 2022/2023


Přihláška

 • Přihláška se podává řediteli střední školy na tiskopisu, který spolu se zápisovým lístkem vydá základní škola zákonnému zástupci žáka.
 • Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky na SŠ; pořadí obou uvedených škol je na obou tiskopisech vždy shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy.
 • Při podání jen jedné přihlášky v 1. kole vyplňuje uchazeč školu a obor vzdělání (případně zaměření podle ŠVP) jen jednou.
 • Termín pro podávání přihlášek je do 1. března 2022


Jednotná zkouška

 • Jednotná zkouška je organizována ve dvou termínech podle § 60c odst. 1 školského zákona:
  • 1. termín: úterý 12. dubna 2022
  • 2. termín: středa 13. dubna 2022
 • Uchazeč tak může jednotnou zkoušku konat v obou termínech, pokud podá obě přihlášky do oborů s MZ (maturitní zkouškou), kde se jednotná zkouška povinně koná.
 • Při podání jen jedné přihlášky v 1. kole vyplňuje uchazeč školu a obor vzdělání (případně zaměření podle ŠVP) jen jednou.
 • Jednotná zkouška se koná v oborech vzdělání s MZ a skládá se z písemného testu v oboru Český jazyk a literatura v délce 60 minut a z písemného testu v oboru Matematika a její aplikace v délce 70 minut.
 • Pokud se pro vážné důvody k jednotné zkoušce, školní přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce v určeném termínu nemůže uchazeč dostavit, může nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro zkoušku svoji neúčast řádně písemně omluvit řediteli školy (tím fakticky žádá o stanovení náhradního termínu pro její vykonání). Pokud je omluva uznána, koná zkoušku v náhradním termínu:
  • 1. termín: úterý 10. května 2022
  • 2. termín: středa 11. května 2022


Vyhodnocení výsledků 1. kola přijímacího řízení a odevzdání zápisového lístku

 • U oborů vzdělání s MZ a stanovenou jednotnou zkouškou ředitel střední školy nejpozději do 30. dubna zveřejní celkové hodnocení uchazečů v 1. kole v anonymizované podobě.
 • U oborů vzdělání bez MZ ředitel školy zveřejní hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání přijímací zkoušky, pokud se školní přijímací zkouška konala, jinak v termínu od 22. dubna do 30. dubna, pokud se ani školní přijímací zkouška nekonala; v tomto termínu zároveň odešle rozhodnutí o nepřijetí.
 • Ředitel školy ukončí hodnocení a zveřejní na dobu alespoň 15 dnů na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup pod registračním číslem (přiděleným uchazeči nejpozději v den přijímací nebo talentové zkoušky před jejím zahájením) pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení spolu s výsledkem řízení u každého uchazeče, včetně poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60g odst. 7 školského zákona, a kritéria přijímacího řízení.
 • Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena a od tohoto dne běží lhůta pro odvolání.
 • Seznam uchazečů přijatých po náhradním termínu přijímací zkoušky se zveřejňuje stejně jako seznam uchazečů přijatých po řádném termínu.

 

Zápisový lístek

 • Uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
 • Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné


Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

 • Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.


Další kola přijímacího řízení

 • K naplnění předpokládaného stavu žáků může ředitel školy vyhlásit další kola přijímacího řízení (a to i po zahájení školního roku).
 • Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí neprodleně krajskému úřadu počet volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání, a ten tyto údaje neprodleně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 • Na stránkách magistrátu hl. města Praha je od 15. května umístěn seznam středních škol, které vyhlašují další kola přijímacího řízení
 • Při přijímacím řízení v dalších kolech se postupuje obdobně jako v 1. kole, s následujícími výjimkami:
  1. uchazeč není omezen v počtu podaných přihlášek,
  2. nekoná se jednotná zkouška,
  3. na přihlášce uchazeč uvádí pouze jednu školu, obor vzdělání, případně odlišné zaměření školního vzdělávacího programu,
  4. řediteli školy se nezakládá povinnost stanovit dva termíny školní přijímací zkoušky,
  5. ředitel školy nemusí zohlednit výsledky jednotné zkoušky,
  6. zohledňuje-li ředitel školy výsledky jednotné zkoušky, musí určit náhradní způsob hodnocení u uchazečů, kteří jednotnou zkoušku v 1. kole nekonali.
 • Školní přijímací zkouška se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.
 • Pozvánku ke školní přijímací zkoušce zašle ředitel školy nejpozději 7 pracovních dnů před konáním této zkoušky.

Kompletní informace k přijímacímu řízení na SŠ naleznete také na webu MŠMT na stránce Přijímání na střední školy a konzervatoře, MŠMT ČR (msmt.cz).

 


 

ARCHIV z roku 2021/22:
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2021/2022

Praha, srpen 2021
Č. j.: MSMT-22753/2021-1

Ministerstvo   školství,   mládeže   a   tělovýchovy   podle   § 60c   odst.   1 zákona   č.   561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou stanovených v § 60 odst. 5 a § 62 odst. 4 školského zákona ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve školním roce 2021/2022.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

 • 1. termín: úterý 12. dubna 2022
 • 2. termín: středa 13. dubna 2022

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

 • 1. termín: úterý 19. dubna 2022
 • 2. termín: středa 20. dubna 2022 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

 • 1. termín: úterý 10. května 2022
 • 2. termín: středa 11. května 2022

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři.

Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna 2022 do 15. ledna 2022 podle § 62 odst. 3 školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna 2022 do 31. ledna 2022 podle § 88 odst. 2 školského zákona.

V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna 2022 do 15. února 2022, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.

Mgr. Jaromír Beran
zástupce náměstka pro řízení sekce vzdělávání a mládeže

Icon

Termíny přijímacího řízení na SŠ ve šk. roce 2021/2022
Stáhnout

Icon

Kompletní informace k přijímacímu řízení na SŠ ve šk. roce 2021/2022
Stáhnout


 

ARCHIV z roku 2020/21:
Informace k přijímacím zkouškám ve šk. roce 2020/2021 – AKTUALIZOVÁNO K 22. 4. 2021

Přehled volných míst v dalších kolech přijímacího řízení na SŠ

Icon

Metodické pokyny k přijímacímu řízení na SŠ ve šk. roce 2020/2021 (shrnutí aktualit)
Stáhnout

Icon

Informace k přijímacím zkouškám na střední školy – školní rok 2020/2021
Stáhnout

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 • termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:
  • 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
   • pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy
    vzdělávání na 3. května 2021
   • pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021
  • 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
   • pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy
    vzdělávání na 4. května 2021
   • pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021
  • 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
   • pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021
  • 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
   • pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.
 • Další informace, včetně příslušného opatření obecné povahy, kterým se termíny jednotné přijímací zkoušky upraví, a změněného harmonogramu, budou školám zaslány po vydání opatření obecné povahy.

 

Icon

Informace k přijímacím zkouškám na střední školy – školní rok 2020/2021 – stará verze (do 1. 2. 2021)
Stáhnout


 

Rodiče žáků 5. a 9. tříd, kteří mají zájem o přihlášku na SŠ s talentovou zkouškou, si mohou požádat o vydání přihlášky na e-mailu sulkova@zsfilosofska.cz nejpozději do pondělí 23. 11.

Kompletní informace k letošnímu přijímacímu řízení na SŠ ve školním roce 2020/2021 naleznete ke stažení níže.

Icon

Neplatné! Informace k přijímacím zkouškám na střední školy – školní rok 2020/2021 – neplatné
Stáhnout – neplatné

 


 

ARCHIV z roku 2019/20:
PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A VÍCELETÁ GYMNÁZIA VE ŠK. ROCE 2019/2020

Výňatek ze zákona ze dne 25. března 2020 o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020

 

Jednotná přijímací zkouška

Jednotná přijímací zkouška do prvního ročníku oboru středního vzdělání proběhne nejdříve 14 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středních školách.

Termín konání jednotné přijímací zkoušky stanoví a zveřejní na svých internetových stránkách  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Jednotnou přijímací zkoušku koná uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí.

Uchazeč, který se hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole.

 

Školní přijímací zkouška

Konkrétní obsah a formu školní přijímací zkoušky stanovuje ředitel školy.

Školní přijímací zkoušku koná uchazeč na každé škole uvedené v přihlášce, pokud je součástí přijímacího řízení, pouze jednou.

Pokud ředitel školy stanovil v rámci vyhlášených kritérií školní přijímací zkoušku, vyhlásí nové 2 termíny jejího konání v návaznosti na řádný termín jednotné přijímací zkoušky vyhlášený ministerstvem.

Nejzazší termín pro konání druhého termínu školní přijímací zkoušky je den konání jednotné přijímací zkoušky.

Pozvánku ke školní přijímací zkoušce zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání této zkoušky a současně ji zveřejní na internetových stránkách školy.

 

Náhradní termíny

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně omluvil nejpozději do 3 dnů řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

 • Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky stanoví a zveřejní na svých internetových stránkách ministerstvo.
 • Náhradní termín školní přijímací zkoušky stanoví ředitel školy.

Stejný termín pro konání přijímací zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo na jiné škole není důvodem stanovení náhradního termínu konání zkoušky.

Nejzazší termín pro konání náhradního termínu školní přijímací zkoušky je den konání náhradního termínu jednotné přijímací zkoušky.

 

Další kola přijímacího řízení

Další kola přijímacího řízení se konají podle školského zákona.

Úplné znění ke dni 27. 3. 2020 je zpracováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pouze jako informativní materiál.

 

Vyhodnocení přijímacího řízení

Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle

 1. hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
 2. výsledků jednotné přijímací zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení,
 3. výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena,
 4. případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60 %; v případě přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %.

Další hodnocení splnění kritérií stanoví ředitel školy.

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí.

Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhodují o jejich pořadí výsledky hodnocení podle kritérií přijímacího řízení.

 

Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Ředitel školy dále zveřejní výsledky hodnocení prvního až posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.

V případě náhradního termínu se postupuje obdobně s tím, že ředitel ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 4 kalendářních dnů po dni konání náhradního termínu jednotné přijímací zkoušky.

 

Přijímací řízení do oborů bez jednotné přijímací zkoušky

V oborech vzdělání, ve kterých se podle školského zákona nekoná jednotná přijímací zkouška a střední škola nekoná ani školní přijímací zkoušku, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí do 5 pracovních dnů ode dne ukončení hodnocení, nejpozději však do 8 kalendářních dnů po dni pro konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky.

 

Odvolání proti nepřijetí

Proti rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání na střední školu není odvolání přípustné.

 

Zápisový lístek

Právní úprava o zápisovém lístku podle § 60g školského zákona se použije obdobně s tím, že uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, a s tím, že uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu.

 

 


 

 

ARCHIV z roku 2019/20: POKYNY PRO ŘEŠENÍ NEPŘIJETÍ NA SŠ

Co dělat, pokud není žák přijat ani na jednu střední školu?

Pokud se stane, že žák není vzápětí po vyhlášení výsledků přijat ani na jednu střední školu, pak není důvod podléhat stresu. Až týden může trvat, než žáci, kteří byli přijati, potvrdí svůj zájem o školu zápisovým lístkem. Tím se uvolní téměř polovina míst.

Pro rodiče je hlavní úkol napsat ředitelům obou škol, kam dával žák přihlášku,  žádost o přezkoumání výsledků přijímacího řízení a to nejpozději do 3 dnů od oficiálního vyhlášení výsledků. Jeho význam je v tom, že jakmile se uvolní místa na dané škole, bude ředitel SŠ vědět, kdo o ně má zájem.

Pokud nastane situace, že žák nebude přijat ani na základě žádosti o přezkoumání rozhodnutí, půjdete do druhého kola přijímacího řízení. To už probíhá bez přijímacích zkoušek. V tomto druhém kole můžete žák podat neomezený počet přihlášek.

Na stránkách magistrátu hl. m. Prahy odbor školství bude během 14 dnů od vyhlášení výsledků prvního kola přijímacího řízení vyvěšen Přehled volných míst v dalších kolech přijímacího řízení.

Pro ukázku je zde přehled z loňského roku: http://skoly.praha-mesto.cz/88478_Prijimaci-rizeni-ke-vzdelavani-ve-strednich-skolach-pro-skolni-rok-2020-2021

 

 


 

 

Spolupráce s rodiči, jinými subjekty

Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím elektronické žákovské knížky, na třídních schůzkách, při konzultačních hodinách jednotlivých vyučujících, případně emailem a telefonicky. Další informace o činnosti školy dostávají rodiče a veřejnost prostřednictvím webových stránek. Pro rodiče i děti škola každoročně pořádá dva až tři Dny otevřených dveří.

Škola spolupracuje především a s těmito subjekty:

 • Sdružení rodičů školy (SRŠ)
 • Školská rada (ŠR)
 • Pedagogicko-psychologická poradna Prahy 4 (PPP)
 • další subjekty – Městská policie Praha, sdružení dětí a mládeže Duha Arnika aj.

Poskytování poradenských služeb ve škole

Poradenské služby zajišťuje výchovný poradce ve spolupráci s metodikem prevence, školním psychologem, vedením školy, třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky. Zaměření poradenských služeb:

 • poradenství žákům v oblasti učebních postupů, stylů a strategií, poradenství rodičům žáka ve výchově a vzdělávání,
 • poradenství při školní neúspěšnosti, postupy řešení neprospěchu a podpora žáků ve zlepšení, prevence neúspěchu,
 • poradenství při řešení a prevenci sociálně patologických jevů – rodině a žákovi, postupy řešení ve spolupráci výchovného poradce a pedagogických pracovníků,
 • poradenství v obtížných životních situacích žákům, rodičům v souvislosti s výchovou dětí,
 • kariérové poradenství, volba školy,
 • poradenství při integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků s odlišného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním,
 • poradenství ke vzdělávání mimořádně nadaných žáků,
 • metodická podpora učitelů v psychologických a speciálně pedagogických dovednostech při pedagogické práci s žáky,
 • poskytování informací o dalších službách poradenských zařízení a spolupráce s dalšími odbornými institucemi,
 • výchovný poradce realizuje konzultační hodiny pro rodiče a žáky.

Konzultační hodiny výchovné poradkyně a metodika prevence
Výchovný poradce

 • Mgr. Hana Sulková – první středa v měsíci od 15.00 do 16.00, další konzultace po domluvě.

Metodik prevence

 • Mgr. Lenka Pilíková – první středa v měsíci od 14.00 do 15.00, další konzultace po domluvě.

 


 

ARCHIV z roku 2019/20: Informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2019/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(aktualizováno ve čtvrtek 30. 1. 2020)

Icon

Neplatné! Informace k přijímacím zkouškám na střední školy – školní rok 2019/20 – neplatné
Stáhnout – neplatné!

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY A ZÁKLADNÍ INFORMACE

První kolo přijímacího řízení

 • Uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat 2 přihlášky.
 • Přihlášky spolu se zápisovým lístkem vydá zákonnému zástupci žáka příslušná ZŠ
 • Přihlášky podává uchazeč přímo řediteli střední školy, na niž se hlásí — buď osobně, nebo doporučenou zásilkou
 • Pokud uchazeč podá 2 přihlášky, uvede na každou z nich údaje o obou školách, na které se hlásí, a to ve stejném pořadí (na prvním místě je vždy uvedena škola, o níž má žák větší zájem).
 • Počet přihlášek na jednu střední školu není omezen; v rámci jedné školy však musí jít o různé obory vzdělání.
 • Veškeré informace o středních školách lze vyhledat na https://www.atlasskolstvi.cz

 

Termíny podávání přihlášek

 • Obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2019
 • Obory vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března 2020

 

Kritéria přijímacího řízení vyhlásí ředitel střední školy pro

 • Obory vzdělání s talentovou zkouškou do 31. října 2019
 • Obory vzdělání bez talentové zkoušky do 31. ledna 2020

 

Termíny přijímacích zkoušek pro obory s talentovou zkouškou
– vždy je stanoví ředitel příslušné SŠ:

 • Obory vzdělání s talentovou zkouškou: 2. – 15. ledna 2020
 • Gymnázium se sportovní přípravou: 2. – 15. února 2020
 • Konzervatoř: 15. – 31. ledna 2020

 

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky do oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky a Gymnázium se sportovní přípravou:

Jednotná přijímací zkouška se koná pouze v 1. kole přijímacího řízení a to formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ve vzdělávacím oboru Matematika a její aplikace.

Zkouška se koná ve dvou termínech a je stanovena na tyto dny: 

 • 1. termín:
  • 14. dubna 2020 – pro čtyřleté obory vzdělání
  • 16. dubna 2020 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
 • 2. termín:
  • 15. dubna 2020 – pro čtyřleté obory vzdělávání
  • 17. dubna 2020 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu se bude konat nejpozději do jednoho měsíce po řádném termínu, tj. v první polovině května.

Školní přijímací zkoušky

Vlastní přijímací zkoušky mohou školy uspořádat v termínech:

 • od 12. do 28. dubna 2020 – pro obory s maturitní zkouškou
 • od 22. do 30. dubna 2020 – pro obory s výučním listem a závěrečnou zkouškou

 

Zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se na střední škole potvrdí uchazeč doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl  ke vzdělání přijat, a to do 10 pracovních dnů po oznámení jeho přijetí. Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola.

Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou. 

Výjimkou jsou dva případy, kdy může uchazeč vzít zápisový lístek zpátky pro uplatnění na druhé škole:

 1. uchazeč byl přijat na odvolání
 2. uchazeč, který uplatnil zápisový lístek do oboru s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky, si jej může vyžádat zpět

 

Další kola přijímacího řízení

 • Ředitel školy může k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení.
 • Počet kol ani počet přihlášek není omezen.
 • Krajský úřad zveřejní na svých webových stránkách přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělávání.
 • Informace o vyhlášených dalších kolech přijímacího řízení i volných místech na středních školách na webových stránkách SŠ nebo příslušných krajských úřadů zjistíte na následujících stránkách

 

Odvolací řízení

Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu může uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele střední školy k odboru školství krajského úřadu. Ředitel školy zašle odboru školství spolu s odvoláním i kritéria, podle kterých postupoval při přijímacím řízení.
Odvolání by mělo obsahovat:

 • označení správního orgánu, jemuž je určeno;
 • jméno a příjmení uchazeče, datum a místo narození;
 • název školy, kód a název oboru, formu vzdělávání;
 • důvod nepřijetí uvedený ředitelem školy;
 • důvody odvolání (v jakém rozsahu je rozhodnutí napadeno, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo);
 • jméno a adresu trvalého bydliště zákonného zástupce nezletilého uchazeče, resp. zletilého uchazeče, popř. jinou adresu pro doručování;
 • datum a podpis zákonného zástupce nezletilého uchazeče, resp. zletilého uchazeče.

 

Veškeré podrobné informace k přijímacímu řízení na střední školy lze vyhledat na http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore.

Přehled o středních školách najdete na https://www.stredniskoly.cz.

Icon

Neplatné! Vzor odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na SŠ 2019/2020 – neplatné
Stáhnout – neplatné

 

Vzory odvolání a další podstatné informace z minulých let (2017/18 a 2018/19) naleznete níže v archivu.

 


 

ARCHIV z roku 2018/19: Informace k přijímacím zkouškám na SŠ ve školním roce 2018/2019

DŮLEŽITÉ TERMÍNY A ZÁKLADNÍ INFORMACE

První kolo přijímacího řízení

 • Uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat 2 přihlášky.
 • Není omezen počet přihlášek na jednu střední školu (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií). V rámci jedné školy a jednoho kola musí však jít o různé obory vzdělání.
 • Přihlášky  podává uchazeč přímo řediteli střední školy, na niž se hlásí (buď osobně, nebo doporučenou zásilkou)
 • Pokud uchazeč podá 2 přihlášky, uvede na každou z nich údaje o obou školách, na které se hlásí, a to ve stejném pořadí (na prvním místě je vždy uvedena škola, o níž má žák větší zájem).

 

Další kola přijímacího řízení

 • Ředitel může k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení.  Počet kol ani počet přihlášek není omezen.

 

Kritéria přijímacího řízení vyhlásí ředitel střední školy pro

 • Obory vzdělání s talentovou zkouškou do 31. října 2018
 • Obory vzdělání bez talentové zkoušky do 31. ledna 2019

 

Termíny podávání přihlášek

 • Obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2018
 • Obory vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března 2019

 

Uchazeč se může přihlásit nejvýše na 2 obory vzdělání k 30. listopadu a až na 2 obory vzdělání k 1. březnu. Školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí.

 

Termíny přijímacích zkoušek pro obory s talentovou zkouškou – vždy je stanoví ředitel příslušné SŠ

Obory vzdělání s talentovou zkouškou

 • 82 Umění a užité umění – 2. – 15. ledna 2019
 • Gymnázium se sportovní přípravou – 2. – 15. února 2019
 • Konzervatoř – 15. – 31. ledna 2019

 

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky a Gymnázium se sportovní přípravou

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ve vzdělávacím oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech je stanovena na tyto dny:        

 • 1. termín:
  • 12. dubna 2019 – pro čtyřleté obory vzdělání
  • 16. dubna 2019 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
 • 2. termín:
  • 15. dubna 2019 – pro čtyřleté obory vzdělávání
  • 17. dubna 2019 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělání na tyto dny:

 • 1. termín: 13. května 2019
  2. termín: 14. května 2019

Své vlastní přijímací zkoušky mohou školy uspořádat v termínu 12. – 26. dubna 2019.

Termíny konání přijímací zkoušky pro obory s výučním listem a závěrečnou zkouškou jsou stanoveny na pracovní dny v období mezi 22. – 30. dubnem 2019.

 


 

Několik dalších zásadních upozornění

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí žáka

Pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v 1. kole nekoná (např. učební obory), zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. do 30. dubna.

V případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí ředitel hodnocení       do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým doručí oznámení o nepřijetí poštou.

 

Zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se na střední škole potvrdí uchazeč doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl  ke vzdělání přijat, a to do 10 pracovních dnů po oznámení jeho přijetí. Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola.

Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou. Výjimkou jsou dva případy, kdy může uchazeč vzít zápisový lístek zpátky pro uplatnění na druhé škole:

 1. když bylo úspěšné jeho odvolání proti nepřijetí
 2. uchazeč, který uplatnil zápisový lístek do oboru s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky

 

Odvolací řízení

Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu může uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele střední školy k odboru školství krajského úřadu. Ředitel školy zašle odboru školství spolu s odvoláním i kritéria, podle kterých postupoval při přijímacím řízení.

Odvolání by mělo obsahovat: 

 • označení správního orgánu, jemuž je určeno;
 • jméno a příjmení uchazeče, datum a místo narození;
 • název školy, kód a název oboru, formu vzdělávání;
 • důvod nepřijetí uvedený ředitelem školy;
 • důvody odvolání (v jakém rozsahu je rozhodnutí napadeno, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo);
 • jméno a adresu trvalého bydliště zákonného zástupce nezletilého uchazeče, resp. zletilého uchazeče, popř. jinou adresu pro doručování;
 • datum a podpis zákonného zástupce nezletilého uchazeče, resp. zletilého uchazeče.

Informace o vyhlášených dalších kolech přijímacího řízení i volných místech na středních školách na webových stránkách SŠ nebo příslušných krajských úřadů zjistíte na následujících stránkách (Magistrát hl. města Prahy http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/?divisionId=136 – zde budou zveřejňovány podle § 60f odst. 4 školského zákona), případně na http://skoly.praha-mesto.cz/88035_Prijimaci-rizeni-ke-vzdelavani-ve-strednich-skolach.

Icon

Vzor odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na SŠ 2018/2019
Stáhnout

 

Odvolání z loňského roku naleznete níže v archivu. 🙂


 

ARCHIV z roku 2017/18: Další kola přijímacího řízení (do 1. ročníku střední školy)

Přijímací řízení do prvního ročníku oborů středního vzdělání se uskutečňuje v jednotlivých kolech podle § 60 odst. 1 školského zákona.

Icon

Vzor odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na SŠ 2017/2018
Stáhnout

Z uvedeného plyne, že pro zajištění dalšího (např. druhého) kola přijímacího řízení musí být nejprve ukončeno předcházející (1.) kolo vydáním rozhodnutí podle § 60e odst. 1 školského zákona (příp. po doručení zápisových lístků potvrzujících úmysl uchazečů stát se žáky příslušného oboru vzdělání). Teprve poté k naplnění předpokládaného stavu žáků může být uskutečněno kolo další (umožňuje se tak neúspěšným uchazečům z 1. kola uplatnit přihlášky ve druhém kole). Jiný postup by odporoval smyslu i účelu dalších kol přijímacího řízení.

Uchazeč

 • Zjistí si informace o vyhlášených dalších kolech přijímacího řízení i volných místech na středních školách na webových stránkách SŠ nebo příslušných krajských úřadů (Magistrát hl. města Prahy http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/?divisionId=136 – zde budou zveřejňovány podle § 60f odst. 4 školského zákona).

Podrobnosti pro přijímací řízení v dalších kolech jsou stanoveny podle § 60f odst. 1 až 3 školského zákona a podle § 12 vyhlášky. Termíny pro podání přihlášky stanoví SŠ ve své kompetenci podle § 60f odst. 1 školského zákona.

 • Podá přihlášku/y ke střednímu vzdělávání na SŠ s tím, že se v přihlášce vyplňuje jen jedna škola a jeden obor vzdělání. Přitom v dalších kolech přijímacího řízení není omezen celkový počet podaných přihlášek na různé školy a různé obory vzdělání, a pokud je rozhodnuto o konání přijímací zkoušky, koná se v jednom termínu stanoveném SŠ. Přihlášku lze stáhnout z www.msmt.cz, získat ve škole nebo její formulář zakoupit. Uplatňuje se přímo u ředitele SŠ, který druhé kolo, příp. další kola, přijímacího řízení vypsal, spolu s požadovanými doklady. Takovým dokladem může být, na základě vyhlášených kritérií pro další kolo přijímacího řízení, i výsledek hodnocení jednotné zkoušky z 1. kola přijímacího řízení.
 • Pokud je v dalších kolech přijímacího řízení součástí hodnocení výsledek jednotné zkoušky, tento výsledek získá ve škole (školách), kde ji konal a v nichž výsledek jednotné zkoušky byl součástí jeho hodnocení v 1. kole.
 • Zájem o vzdělávání se i zde potvrzuje zápisovým lístkem podle § 60a školského zákona.