Výchovné poradenství

Informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2017/2018

Icon

Informace ke konání jednotných testů v rámci jednotné přijímací zkoušky 2018
Stáhnout

 

Spolupráce s rodiči, jinými subjekty

Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím elektronické žákovské knížky, na třídních schůzkách, při konzultačních hodinách jednotlivých vyučujících, případně emailem a telefonicky. Další informace o činnosti školy dostávají rodiče a veřejnost prostřednictvím webových stránek. Pro rodiče i děti škola každoročně pořádá dva až tři Dny otevřených dveří.

Škola spolupracuje především a s těmito subjekty:

 • Školní sportovní klub (ŠSK) + atletický oddíl Slávia Praha (podílí se na činnosti školy v rámci programu MŠMT ČR „Podpora sportu na školách“)
 • Sdružení rodičů školy (SRŠ)
 • Rada rodičů žáků Jitřní (RR)Úzká spolupráce s rodičovskou veřejností přispívá ke zlepšování průběhu a výsledku vzdělávání a výchovy na škole. SRŠ a RR spolupracují s vedením školy ke zvyšování kvality výchovy a vzdělání dětí, podporují a připravují pro žáky volnočasové aktivity.
 • Školská rada (ŠR)
 • Pedagogicko-psychologická poradna Prahy 4 (PPP)
 • další subjekty – Městská policie Praha, sdružení dětí a mládeže Duha Arnika aj.

Poskytování poradenských služeb ve škole

Poradenské služby zajišťuje výchovný poradce ve spolupráci s metodikem prevence, školním psychologem, vedením školy, třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky. Zaměření poradenských služeb:

 • poradenství žákům v oblasti učebních postupů, stylů a strategií, poradenství rodičům žáka ve výchově a vzdělávání,
 • poradenství při školní neúspěšnosti, postupy řešení neprospěchu a podpora žáků ve zlepšení, prevence neúspěchu,
 • poradenství při řešení a prevenci sociálně patologických jevů – rodině a žákovi, postupy řešení ve spolupráci výchovného poradce a pedagogických pracovníků,
 • poradenství v obtížných životních situacích žákům, rodičům v souvislosti s výchovou dětí,
 • kariérové poradenství, volba školy,
 • poradenství při integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků s odlišného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním,
 • poradenství ke vzdělávání mimořádně nadaných žáků,
 • metodická podpora učitelů v psychologických a speciálně pedagogických dovednostech při pedagogické práci s žáky,
 • poskytování informací o dalších službách poradenských zařízení a spolupráce s dalšími odbornými institucemi,
 • výchovný poradce realizuje konzultační hodiny pro rodiče a žáky.

Konzultační hodiny výchovné poradkyně a metodika prevence v objektu Filosofská
Výchovný poradce
• Mgr. Hana Sulková – první středa v měsíci od 15.00 do 16.00, další konzultace po domluvě.
Metodik prevence
• Mgr. Lenka Pilíková – první středa v měsíci od 14.00 do 15.00, další konzultace po domluvě.

Konzultační hodiny výchovných poradců v objektu Jitřní Výchovný poradce pro 1. stupeň v objektu Jitřní Mgr. Jana Štěpánková
• první středa v měsíci od 13, 00 do 14, 00, další konzultace možné po domluvě
Výchovný poradce pro 2. stupeň v objektu Jitřní Mgr. Milena Hartigová
• každé úterý 8, 00 – 9, 30, další konzultace možné po domluvě