Výchovné poradenství

Informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2019/2020
(aktualizováno ve čtvrtek 30. 1. 2020)

Icon

Informace k přijímacím zkouškám na střední školy – školní rok 2019/20
Stáhnout

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY A ZÁKLADNÍ INFORMACE

První kolo přijímacího řízení

 • Uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat 2 přihlášky.
 • Přihlášky spolu se zápisovým lístkem vydá zákonnému zástupci žáka příslušná ZŠ
 • Přihlášky podává uchazeč přímo řediteli střední školy, na niž se hlásí — buď osobně, nebo doporučenou zásilkou
 • Pokud uchazeč podá 2 přihlášky, uvede na každou z nich údaje o obou školách, na které se hlásí, a to ve stejném pořadí (na prvním místě je vždy uvedena škola, o níž má žák větší zájem).
 • Počet přihlášek na jednu střední školu není omezen; v rámci jedné školy však musí jít o různé obory vzdělání.
 • Veškeré informace o středních školách lze vyhledat na https://www.atlasskolstvi.cz

 

Termíny podávání přihlášek

 • Obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2019
 • Obory vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března 2020

 

Kritéria přijímacího řízení vyhlásí ředitel střední školy pro

 • Obory vzdělání s talentovou zkouškou do 31. října 2019
 • Obory vzdělání bez talentové zkoušky do 31. ledna 2020

 

Termíny přijímacích zkoušek pro obory s talentovou zkouškou
– vždy je stanoví ředitel příslušné SŠ:

 • Obory vzdělání s talentovou zkouškou: 2. – 15. ledna 2020
 • Gymnázium se sportovní přípravou: 2. – 15. února 2020
 • Konzervatoř: 15. – 31. ledna 2020

 

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky do oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky a Gymnázium se sportovní přípravou:

Jednotná přijímací zkouška se koná pouze v 1. kole přijímacího řízení a to formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ve vzdělávacím oboru Matematika a její aplikace.

Zkouška se koná ve dvou termínech a je stanovena na tyto dny: 

 • 1. termín:
  • 14. dubna 2020 – pro čtyřleté obory vzdělání
  • 16. dubna 2020 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
 • 2. termín:
  • 15. dubna 2020 – pro čtyřleté obory vzdělávání
  • 17. dubna 2020 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu se bude konat nejpozději do jednoho měsíce po řádném termínu, tj. v první polovině května.

Školní přijímací zkoušky

Vlastní přijímací zkoušky mohou školy uspořádat v termínech:

 • od 12. do 28. dubna 2020 – pro obory s maturitní zkouškou
 • od 22. do 30. dubna 2020 – pro obory s výučním listem a závěrečnou zkouškou

 

Zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se na střední škole potvrdí uchazeč doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl  ke vzdělání přijat, a to do 10 pracovních dnů po oznámení jeho přijetí. Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola.

Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou. 

Výjimkou jsou dva případy, kdy může uchazeč vzít zápisový lístek zpátky pro uplatnění na druhé škole:

 1. uchazeč byl přijat na odvolání
 2. uchazeč, který uplatnil zápisový lístek do oboru s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky, si jej může vyžádat zpět

 

Další kola přijímacího řízení

 • Ředitel školy může k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení.
 • Počet kol ani počet přihlášek není omezen.
 • Krajský úřad zveřejní na svých webových stránkách přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělávání.
 • Informace o vyhlášených dalších kolech přijímacího řízení i volných místech na středních školách na webových stránkách SŠ nebo příslušných krajských úřadů zjistíte na následujících stránkách

 

Odvolací řízení

Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu může uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele střední školy k odboru školství krajského úřadu. Ředitel školy zašle odboru školství spolu s odvoláním i kritéria, podle kterých postupoval při přijímacím řízení.
Odvolání by mělo obsahovat:

 • označení správního orgánu, jemuž je určeno;
 • jméno a příjmení uchazeče, datum a místo narození;
 • název školy, kód a název oboru, formu vzdělávání;
 • důvod nepřijetí uvedený ředitelem školy;
 • důvody odvolání (v jakém rozsahu je rozhodnutí napadeno, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo);
 • jméno a adresu trvalého bydliště zákonného zástupce nezletilého uchazeče, resp. zletilého uchazeče, popř. jinou adresu pro doručování;
 • datum a podpis zákonného zástupce nezletilého uchazeče, resp. zletilého uchazeče.

 

Veškeré podrobné informace k přijímacímu řízení na střední školy lze vyhledat na http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore.

Přehled o středních školách najdete na https://www.stredniskoly.cz.

Icon

Vzor odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na SŠ 2019/2020
Stáhnout

 

Vzory odvolání a další podstatné informace z minulých let (2017/18 a 2018/19) naleznete níže v archivu.

 


 

ARCHIV z roku 2018/19: Informace k přijímacím zkouškám na SŠ ve školním roce 2018/2019

DŮLEŽITÉ TERMÍNY A ZÁKLADNÍ INFORMACE

První kolo přijímacího řízení

 • Uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat 2 přihlášky.
 • Není omezen počet přihlášek na jednu střední školu (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií). V rámci jedné školy a jednoho kola musí však jít o různé obory vzdělání.
 • Přihlášky  podává uchazeč přímo řediteli střední školy, na niž se hlásí (buď osobně, nebo doporučenou zásilkou)
 • Pokud uchazeč podá 2 přihlášky, uvede na každou z nich údaje o obou školách, na které se hlásí, a to ve stejném pořadí (na prvním místě je vždy uvedena škola, o níž má žák větší zájem).

 

Další kola přijímacího řízení

 • Ředitel může k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení.  Počet kol ani počet přihlášek není omezen.

 

Kritéria přijímacího řízení vyhlásí ředitel střední školy pro

 • Obory vzdělání s talentovou zkouškou do 31. října 2018
 • Obory vzdělání bez talentové zkoušky do 31. ledna 2019

 

Termíny podávání přihlášek

 • Obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2018
 • Obory vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března 2019

 

Uchazeč se může přihlásit nejvýše na 2 obory vzdělání k 30. listopadu a až na 2 obory vzdělání k 1. březnu. Školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí.

 

Termíny přijímacích zkoušek pro obory s talentovou zkouškou – vždy je stanoví ředitel příslušné SŠ

Obory vzdělání s talentovou zkouškou

 • 82 Umění a užité umění – 2. – 15. ledna 2019
 • Gymnázium se sportovní přípravou – 2. – 15. února 2019
 • Konzervatoř – 15. – 31. ledna 2019

 

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky a Gymnázium se sportovní přípravou

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ve vzdělávacím oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech je stanovena na tyto dny:        

 • 1. termín:
  • 12. dubna 2019 – pro čtyřleté obory vzdělání
  • 16. dubna 2019 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
 • 2. termín:
  • 15. dubna 2019 – pro čtyřleté obory vzdělávání
  • 17. dubna 2019 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělání na tyto dny:

 • 1. termín: 13. května 2019
  2. termín: 14. května 2019

Své vlastní přijímací zkoušky mohou školy uspořádat v termínu 12. – 26. dubna 2019.

Termíny konání přijímací zkoušky pro obory s výučním listem a závěrečnou zkouškou jsou stanoveny na pracovní dny v období mezi 22. – 30. dubnem 2019.

 


 

Několik dalších zásadních upozornění

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí žáka

Pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v 1. kole nekoná (např. učební obory), zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. do 30. dubna.

V případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí ředitel hodnocení       do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým doručí oznámení o nepřijetí poštou.

 

Zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se na střední škole potvrdí uchazeč doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl  ke vzdělání přijat, a to do 10 pracovních dnů po oznámení jeho přijetí. Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola.

Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou. Výjimkou jsou dva případy, kdy může uchazeč vzít zápisový lístek zpátky pro uplatnění na druhé škole:

 1. když bylo úspěšné jeho odvolání proti nepřijetí
 2. uchazeč, který uplatnil zápisový lístek do oboru s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky

 

Odvolací řízení

Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu může uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele střední školy k odboru školství krajského úřadu. Ředitel školy zašle odboru školství spolu s odvoláním i kritéria, podle kterých postupoval při přijímacím řízení.

Odvolání by mělo obsahovat: 

 • označení správního orgánu, jemuž je určeno;
 • jméno a příjmení uchazeče, datum a místo narození;
 • název školy, kód a název oboru, formu vzdělávání;
 • důvod nepřijetí uvedený ředitelem školy;
 • důvody odvolání (v jakém rozsahu je rozhodnutí napadeno, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo);
 • jméno a adresu trvalého bydliště zákonného zástupce nezletilého uchazeče, resp. zletilého uchazeče, popř. jinou adresu pro doručování;
 • datum a podpis zákonného zástupce nezletilého uchazeče, resp. zletilého uchazeče.

Informace o vyhlášených dalších kolech přijímacího řízení i volných místech na středních školách na webových stránkách SŠ nebo příslušných krajských úřadů zjistíte na následujících stránkách (Magistrát hl. města Prahy http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/?divisionId=136 – zde budou zveřejňovány podle § 60f odst. 4 školského zákona), případně na http://skoly.praha-mesto.cz/88035_Prijimaci-rizeni-ke-vzdelavani-ve-strednich-skolach.

Icon

Vzor odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na SŠ 2018/2019
Stáhnout

 

Odvolání z loňského roku naleznete níže v archivu. 🙂


 

ARCHIV z roku 2017/18: Další kola přijímacího řízení (do 1. ročníku střední školy)

Přijímací řízení do prvního ročníku oborů středního vzdělání se uskutečňuje v jednotlivých kolech podle § 60 odst. 1 školského zákona.

Icon

Vzor odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na SŠ 2017/2018
Stáhnout

Z uvedeného plyne, že pro zajištění dalšího (např. druhého) kola přijímacího řízení musí být nejprve ukončeno předcházející (1.) kolo vydáním rozhodnutí podle § 60e odst. 1 školského zákona (příp. po doručení zápisových lístků potvrzujících úmysl uchazečů stát se žáky příslušného oboru vzdělání). Teprve poté k naplnění předpokládaného stavu žáků může být uskutečněno kolo další (umožňuje se tak neúspěšným uchazečům z 1. kola uplatnit přihlášky ve druhém kole). Jiný postup by odporoval smyslu i účelu dalších kol přijímacího řízení.

Uchazeč

 • Zjistí si informace o vyhlášených dalších kolech přijímacího řízení i volných místech na středních školách na webových stránkách SŠ nebo příslušných krajských úřadů (Magistrát hl. města Prahy http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/?divisionId=136 – zde budou zveřejňovány podle § 60f odst. 4 školského zákona).

Podrobnosti pro přijímací řízení v dalších kolech jsou stanoveny podle § 60f odst. 1 až 3 školského zákona a podle § 12 vyhlášky. Termíny pro podání přihlášky stanoví SŠ ve své kompetenci podle § 60f odst. 1 školského zákona.

 • Podá přihlášku/y ke střednímu vzdělávání na SŠ s tím, že se v přihlášce vyplňuje jen jedna škola a jeden obor vzdělání. Přitom v dalších kolech přijímacího řízení není omezen celkový počet podaných přihlášek na různé školy a různé obory vzdělání, a pokud je rozhodnuto o konání přijímací zkoušky, koná se v jednom termínu stanoveném SŠ. Přihlášku lze stáhnout z www.msmt.cz, získat ve škole nebo její formulář zakoupit. Uplatňuje se přímo u ředitele SŠ, který druhé kolo, příp. další kola, přijímacího řízení vypsal, spolu s požadovanými doklady. Takovým dokladem může být, na základě vyhlášených kritérií pro další kolo přijímacího řízení, i výsledek hodnocení jednotné zkoušky z 1. kola přijímacího řízení.
 • Pokud je v dalších kolech přijímacího řízení součástí hodnocení výsledek jednotné zkoušky, tento výsledek získá ve škole (školách), kde ji konal a v nichž výsledek jednotné zkoušky byl součástí jeho hodnocení v 1. kole.
 • Zájem o vzdělávání se i zde potvrzuje zápisovým lístkem podle § 60a školského zákona.

 


 

Spolupráce s rodiči, jinými subjekty

Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím elektronické žákovské knížky, na třídních schůzkách, při konzultačních hodinách jednotlivých vyučujících, případně emailem a telefonicky. Další informace o činnosti školy dostávají rodiče a veřejnost prostřednictvím webových stránek. Pro rodiče i děti škola každoročně pořádá dva až tři Dny otevřených dveří.

Škola spolupracuje především a s těmito subjekty:

 • Sdružení rodičů školy (SRŠ)
 • Školská rada (ŠR)
 • Pedagogicko-psychologická poradna Prahy 4 (PPP)
 • další subjekty – Městská policie Praha, sdružení dětí a mládeže Duha Arnika aj.

Poskytování poradenských služeb ve škole

Poradenské služby zajišťuje výchovný poradce ve spolupráci s metodikem prevence, školním psychologem, vedením školy, třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky. Zaměření poradenských služeb:

 • poradenství žákům v oblasti učebních postupů, stylů a strategií, poradenství rodičům žáka ve výchově a vzdělávání,
 • poradenství při školní neúspěšnosti, postupy řešení neprospěchu a podpora žáků ve zlepšení, prevence neúspěchu,
 • poradenství při řešení a prevenci sociálně patologických jevů – rodině a žákovi, postupy řešení ve spolupráci výchovného poradce a pedagogických pracovníků,
 • poradenství v obtížných životních situacích žákům, rodičům v souvislosti s výchovou dětí,
 • kariérové poradenství, volba školy,
 • poradenství při integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků s odlišného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním,
 • poradenství ke vzdělávání mimořádně nadaných žáků,
 • metodická podpora učitelů v psychologických a speciálně pedagogických dovednostech při pedagogické práci s žáky,
 • poskytování informací o dalších službách poradenských zařízení a spolupráce s dalšími odbornými institucemi,
 • výchovný poradce realizuje konzultační hodiny pro rodiče a žáky.

Konzultační hodiny výchovné poradkyně a metodika prevence
Výchovný poradce

 • Mgr. Hana Sulková – první středa v měsíci od 15.00 do 16.00, další konzultace po domluvě.

Metodik prevence

 • Mgr. Lenka Pilíková – první středa v měsíci od 14.00 do 15.00, další konzultace po domluvě.