Projekty

Život je nekonečné vzdělávání

Operační program
Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa
2.3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Specifický cíl
02.3.68.2 – Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Registrační číslo projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005128

Výzva
Výzva č. 02_16_023 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování
– šablony pro MŠ a ZŠ pro Prahu v prioritní ose 3 OP

Aktivity projektu
II/1.3 – Školní psycholog – personální podpora ZŠ
II/2.1a – Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin Čtenářská gramotnost
II/2.1e – Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin Inkluze
II/2.2c – Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin Cizí jazyky
II/3.2 – Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
II/3.3 – Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 2 221 707,00
Dotace EU 1 110 853,50
Podíl poskytnuté dotace EU 50 %
Státní rozpočet 1 110 853,50
Podíl poskytnuté dotace SR 50 %

Doba realizace
08/2017 – 08/2019