Soutěže a dlouhodobé projekty

Každoročně se žáci naší školy utkávají v různě zaměřených soutěžích. Často získávají velmi pěkná umístění i v obvodních a krajských kolech, a to především v soutěžích sportovních (také na celostátní i mezinárodní úrovni) a v cizích jazycích. Velmi dobré výsledky vykazujeme i v soutěžích humanitního, přírodovědného a technického směru.

Vybrané soutěže a další akce školy:

 • jazykové soutěže a akce:
  • soutěže v anglické, francouzské a německé konverzaci (škola sama ve spolupráci s jinými subjekty organizuje obvodní i krajská kola soutěží v anglické a francouzské konverzaci)
  • Evropský den jazyků – soutěž ve spolupráci se žákovskou samosprávou
  • Náš svět – národní soutěž dětského literárního projevu
  • Pražské poetické setkání – národní přehlídka recitátorů
  • Olympiáda z českého jazyka
 • sportovní soutěže:
  • Laťka Jitřní (tradiční závody ve skoku vysokém s dlouholetou tradicí, které organizuje škola, ve spolupráci s jinými subjekty)
  • Přespolní běh Krčským lesem (tradiční závody v přespolním běhu, které organizuje škola, ve spolupráci s jinými subjekty)
  • Pohár rozhlasu sportovních tříd (atletika)
  • Plavecko-běžecký pohár
  • Kinderiáda (atletika)
  • McDonald’s cup (kopaná)
  • Expedice Karakoram (soutěž v lanovém centru)
  • Čokoládová tretra (běžecké závody dětí, součást prestižního mezinárodního atletického mítinku Zlatá tretra Ostrava)
  • Hurá na Zlatou tretru (týmové atletické závody žáků 5. tříd, součást prestižního mezinárodního atletického mítinku Zlatá tretra Ostrava)
  • 4×4 hry Prahy 4
  • soutěže organizované v rámci „Poprasku“
  • další sportovní soutěže (florbal, minikopaná, kopaná, basketbal, odbíjená, přehazovaná, plavání aj.)
 • soutěže humanitního směru:
  • Zpívá celá škola, Pražská snítka – pěvecké soutěže
  • Dějepisná olympiáda
 • soutěže přírodovědného a technického směru
  • Matematická olympiáda
  • Klokan – mezinárodní matematická soutěž
  • Pythagoriáda
  • Fyzikální olympiáda
  • Zeměpisná olympiáda
  • Biologická olympiáda

S žáky prvního i druhého stupně pravidelně vyjíždíme na podzimní nebo jarní školy v přírodě a pořádáme lyžařské výcvikové kurzy.

Na škole funguje žákovská samospráva, kterou tvoří vždy dva zástupci z každé třídy, schází se pravidelně jedenkrát měsíčně a projednává důležité body chodu školy. Prostřednictvím žákovské samosprávy se žáci spolupodílí na tvorbě školního řádu, iniciují a vybírají náměty na projekty.

Škola pravidelně pořádá školní akademii. Žáci školy předvádí rodičům a veřejnosti, co se v hodinách i v rámci kroužků naučili. Školní akademie jsou místem již pravidelných a milých setkání současných žáků a učitelů naší školy s žáky i učiteli bývalými a staly se hezkou tradicí.

Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce:

Škola je zapojena do těchto projektů:

 • Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek „Škola bez drog“. Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. Hlavním cílem našeho programu je vést děti k odpovědnosti za své zdraví.
 • Spolupráce s dalšími organizacemi v rámci prevence – Policie ČR, Sdružení pro prevenci kriminality PRAK, Dopravní policie
 • dlouholeté sponzorování zvířat v ZOO Praha
 • mezinárodní projekt Adopce na dálku
 • charitativní akce – Děti dětem, Život dětem
 • Recyklohraní
 • tradiční pobyty žáků v Anglii
 • Mezinárodní spolupráce s německou školou Realschule Aiterhofen (Bavorsko) – výměnné pobyty s cílem navázání kontaktů s německými žáky, využití možnosti komunikace v němčině, poznání německých reálií
 • nabízíme poznávací zájezdy v rámci Evropské unie (Německo, Švýcarsko)
 • Zdravý životní styl – témata jsou průřezově zařazena do plánů většiny předmětů
 • E.D.I.S.O.N. – poznávání zemí prostřednictvím studentů ze zahraničí
 • Noc s Andersenem

Spolupráce s rodiči, jinými subjekty

Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, při konzultačních hodinách jednotlivých vyučujících, případně emailem a telefonicky. Další informace o činnosti školy dostávají rodiče a veřejnost prostřednictvím webových stránek. Pro rodiče i děti škola každoročně pořádá dva až tři Dny otevřených dveří.

Škola spolupracuje především a s těmito subjekty:

 • Školní sportovní klub (ŠSK) + atletický oddíl Slavia Praha (podílí se na činnosti školy v rámci programu MŠMT ČR „Podpora sportu na školách“)
 • Sdružení rodičů školy (SRŠ)
 • Rada rodičů žáků Jitřní (RR)

Úzká spolupráce s rodičovskou veřejností přispívá ke zlepšování průběhu a výsledku vzdělávání a výchovy na škole. SRŠ a RR spolupracují s vedením školy ke zvyšování kvality výchovy a vzdělání dětí, podporují a připravují pro žáky volnočasové aktivity.

 • Školská rada (ŠR)
 • Pedagogicko-psychologická poradna Prahy 4 (PPP)
 • další subjekty