Základní informace k přijímacímu řízení na střední školy pro vzdělávání ve školním roce 2022/2023

Přihláška

 • Přihláška se podává řediteli střední školy na tiskopisu, který spolu se zápisovým lístkem vydá základní škola zákonnému zástupci žáka.
 • Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky na SŠ; pořadí obou uvedených škol je na obou tiskopisech vždy shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy.
 • Při podání jen jedné přihlášky v 1. kole vyplňuje uchazeč školu a obor vzdělání (případně zaměření podle ŠVP) jen jednou.
 • Termín pro podávání přihlášek je do 1. března 2022


Jednotná zkouška

 • Jednotná zkouška je organizována ve dvou termínech podle § 60c odst. 1 školského zákona:
  • 1. termín: úterý 12. dubna 2022
  • 2. termín: středa 13. dubna 2022
 • Uchazeč tak může jednotnou zkoušku konat v obou termínech, pokud podá obě přihlášky do oborů s MZ (maturitní zkouškou), kde se jednotná zkouška povinně koná.
 • Při podání jen jedné přihlášky v 1. kole vyplňuje uchazeč školu a obor vzdělání (případně zaměření podle ŠVP) jen jednou.
 • Jednotná zkouška se koná v oborech vzdělání s MZ a skládá se z písemného testu v oboru Český jazyk a literatura v délce 60 minut a z písemného testu v oboru Matematika a její aplikace v délce 70 minut.
 • Pokud se pro vážné důvody k jednotné zkoušce, školní přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce v určeném termínu nemůže uchazeč dostavit, může nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro zkoušku svoji neúčast řádně písemně omluvit řediteli školy (tím fakticky žádá o stanovení náhradního termínu pro její vykonání). Pokud je omluva uznána, koná zkoušku v náhradním termínu:
  • 1. termín: úterý 10. května 2022
  • 2. termín: středa 11. května 2022


Vyhodnocení výsledků 1. kola přijímacího řízení a odevzdání zápisového lístku

 • U oborů vzdělání s MZ a stanovenou jednotnou zkouškou ředitel střední školy nejpozději do 30. dubna zveřejní celkové hodnocení uchazečů v 1. kole v anonymizované podobě.
 • U oborů vzdělání bez MZ ředitel školy zveřejní hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání přijímací zkoušky, pokud se školní přijímací zkouška konala, jinak v termínu od 22. dubna do 30. dubna, pokud se ani školní přijímací zkouška nekonala; v tomto termínu zároveň odešle rozhodnutí o nepřijetí.
 • Ředitel školy ukončí hodnocení a zveřejní na dobu alespoň 15 dnů na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup pod registračním číslem (přiděleným uchazeči nejpozději v den přijímací nebo talentové zkoušky před jejím zahájením) pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení spolu s výsledkem řízení u každého uchazeče, včetně poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60g odst. 7 školského zákona, a kritéria přijímacího řízení.
 • Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena a od tohoto dne běží lhůta pro odvolání.
 • Seznam uchazečů přijatých po náhradním termínu přijímací zkoušky se zveřejňuje stejně jako seznam uchazečů přijatých po řádném termínu.

 

Zápisový lístek

 • Uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
 • Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné


Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

 • Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.


Další kola přijímacího řízení

 • K naplnění předpokládaného stavu žáků může ředitel školy vyhlásit další kola přijímacího řízení (a to i po zahájení školního roku).
 • Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí neprodleně krajskému úřadu počet volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání, a ten tyto údaje neprodleně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 • Na stránkách magistrátu hl. města Praha je od 15. května umístěn seznam středních škol, které vyhlašují další kola přijímacího řízení
 • Při přijímacím řízení v dalších kolech se postupuje obdobně jako v 1. kole, s následujícími výjimkami:
  1. uchazeč není omezen v počtu podaných přihlášek,
  2. nekoná se jednotná zkouška,
  3. na přihlášce uchazeč uvádí pouze jednu školu, obor vzdělání, případně odlišné zaměření školního vzdělávacího programu,
  4. řediteli školy se nezakládá povinnost stanovit dva termíny školní přijímací zkoušky,
  5. ředitel školy nemusí zohlednit výsledky jednotné zkoušky,
  6. zohledňuje-li ředitel školy výsledky jednotné zkoušky, musí určit náhradní způsob hodnocení u uchazečů, kteří jednotnou zkoušku v 1. kole nekonali.
 • Školní přijímací zkouška se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.
 • Pozvánku ke školní přijímací zkoušce zašle ředitel školy nejpozději 7 pracovních dnů před konáním této zkoušky.

Kompletní informace k přijímacímu řízení na SŠ naleznete na stránkách naší školy v sekci O škole – Školní poradenské pracoviště – Výchovné poradenství a také na webu MŠMT na stránce Přijímání na střední školy a konzervatoře, MŠMT ČR (msmt.cz).

Hana Sulková