Zápis 2021 – základní informace (PREZENČNĚ – STARÉ INFO)

Následující informace pro zákonné zástupce byly nahrazeny novějšími a naleznete je v článku Aktuální informace k zápisu do 1. třídy.

Zápis dětí do prvních tříd se uskuteční ve dnech 6. dubna a 7. dubna 2021 od 14.00 do 18.00 hodin v ZŠ Filosofská.

(v případě, že bude umožněna přímá účast v základní škole)

Na konkrétní čas a den zápisu se můžete objednat online na webových stránkách školy, objednávání bude spuštěno 22. 3. 2021. Datum a čas rezervace termínu dítěte k zápisu nemá vliv na přijetí či nepřijetí.

Náhradní zápis proběhne dne 13. 4. 2021 od 14.00 do 16.00 hodin. Náhradní zápis je určen pro děti s trvalým pobytem ve školském obvodu ZŠ Filosofská, které se ze závažných důvodů nemohly dostavit v řádném termínu.

K zápisu přihlásí zák. zástupce své dítě narozené v období 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 i v případě bude-li zákonný zástupce žádat o odklad povinné školní docházky.

K zápisu přihlásí zák. zástupce i své dítě, kterému byl v loňském roce povolen odklad školní docházky.

Potřebné dokumenty:

 • občanský průkaz zákonného zástupce, cizinci pas
 • rodný list dítěte
 • vyplněný formulář Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání s podpisem zákonného zástupce
 • vyplněný formulář Zápisní lístek
 • Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky pro školní rok 2020/2021 (platí pro děti s odkladem v jiné základní škole

Přijímání žáků k základnímu vzdělávání probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.

Pro školní rok 2021/2022 budou do 1. ročníku přijímáni žáci do naplnění kapacity 2 paralelních tříd, celkem 52 žáků, dle následujícího pořadí:

 1. dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodu ZŠ s Rvj Filosofská (Obecně závazná vyhláška č. 4, 13. 2. 2020, Sb. HMP, o školských obvodech základních škol)
 2. dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu na území MČ Prahy 4, jehož sourozenec je žákem ZŠ s Rvj Filosofská (v době zápisu 1. – 8. ročník)
 3. dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu na území MČ Prahy 4
 4. dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu na území hl. m. Prahy, jehož sourozenec je žákem ZŠ s Rvj Filosofská (v době zápisu 1. – 8. ročník)
 5. děti s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy
 6. ostatní

V případě, že počet dětí u zápisu přesáhne maximální počet možných přijatých žáků, pořadí přijímaných dětí se stanovuje při splnění výše uvedených podmínek losem. Bližší informace o případném losování budou vyvěšeny na webu školy.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude zveřejněno nejpozději 4. 5. 2021 na webu školy a ve vývěsce školy (na dveřích) pod číslem jednacím, které dítě obdrží při zápisu.

Zápis se skládá ze dvou částí

 • formální – předání žádostí (zák. zástupce – pedagog)
 • neformální – pedagog – dítě

Žádost o odklad – Žádost podává zák. zástupce v době zápisu

Potřebné dokumenty:

Ve školním vzdělávacím programu je zařazena výuka anglického jazyka od 1. ročníku, od 6. ročníku další cizí jazyk.

Den otevřených dveří se nekoná. Plánujeme online setkání s možností odpovědí na dotazy. Připravujeme virtuální prohlídku školy.

Třídní schůzky rodičů budoucích prvňáčků – termín bude včas zveřejněn.

Informace budou aktualizovány v souvislosti s epidemiologickými opatřeními v České republice.

Veškeré další formuláře naleznete v sekci Ke stažení » Zápis.

Vedení školy