Zápis do ZŠ (UKR) – 15. 6. 2022, 14:00 – 16:00

Informace k zápisu dětí do prvních tříd základních škol zřizovaných MČ Praha 4 pro školní rok 2022/2023

Інформація про зарахування дітей до перших класів початкових шкіл підпорядкованих району Прага 4 на 2022/2023 навчальний рік

Kontakty na ZŠ zřizované MČ Praha 4 naleznete zde:

Povinnost zákonného zástupce přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce vyplývá z ustanovení § 36 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

1. termín zápisu do ZŠ je stanoven na 5. 4. – 6. 4. 2022

1. termín zápisu je určen pro státní občany ČR a na občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů; jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů s výjimkou cizinců, kterým byla poskytnuta v ČR dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny s účinností od 24. 2. 2022 a později; pro účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany (§ 36 odst. 2 školského zákona).

Případné předběžné termíny a formy konání Dnů otevřených dveří si školy stanovují individuálně dle místních podmínek. Podrobnosti o zápisu naleznete na webových stránkách jednotlivých škol.

Přednostně jsou přijímány děti s trvalým bydlištěm (u cizinců místem pobytu) ve „spádové oblasti“ školy.

Spádové oblasti jednotlivých ZŠ: https://www.praha4.cz/Spadove-obvody-ZS-Praha-4.html

2. termín zápisu do ZŠ je stanoven na 15. 6. 2022 od 14:00 do 16:00

2. termín zápisu je určen pouze pro děti – cizince, kterým byla poskytnuta v ČR dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny s účinností od 24. 2. 2022 a později.

Povinnost zákonného zástupce přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce vyplývá z ustanovení § 36 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Kontakty na ZŠ zřizované MČ Praha 4 naleznete zde:

Přednostně jsou přijímány děti s trvalým bydlištěm (u cizinců místem pobytu) ve „spádové oblasti“ školy.

Spádové oblasti jednotlivých ZŠ: https://www.praha4.cz/Spadove-obvody-ZS-Praha-4.html

2. Кінцевий термін зарахування до початкової школи – 15 червня 2022 року (14:00 – 16:00)

2. Термін реєстрації призначений лише для дітей-іноземців яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці у зв’язку зі збройним конфліктом на території України з 24 лютого 2022 року і пізніше.

Обов’язок законного представника зареєструвати дитину для зарахування
до обов’язкового навчання випливає з положень пункту 4 розділу 36 Закону № 561/2004 Coll., Закону про освіту.

Обов’язкове відвідування школи починається з початку навчального року, наступного
за днем досягнення дитиною шестирічного віку, якщо їй не надано відстрочку.

Контакти початкових шкіл охоплюючих район Прага 4 можна знайти тут:

Пріоритет надається дітям з постійним проживанням (для іноземців за місцем проживання) в «підлеглих районах» відповідної школи.

Охоплення адрес для окремих початкових шкіл: https://www.praha4.cz/Spadove-obvody-ZS-Praha-4.html

Icon

Spádové ulice (Obecně závazná vyhláška č. 4 o školských obvodech základních škol)
Stáhnout