Činnost EKOTÝMU

Zhruba od listopadu roku 2016 usilujeme o získání titulu Ekoškola. Tento titul s sebou přináší značné výhody v podobě spolupráce mezi žáky i učiteli, šetrného zacházení k prostředí kolem nás a hlavně velkého množství interaktivního materiálu, který zahrnuje i pracovní listy na téma Ekologie do jednotlivých předmětů.
Cílem tohoto projektu je snaha o zlepšení životního prostředí ve škole i jejím okolí a uvědomění si svého jednání a jeho vlivu na životní prostředí a snaha o zlepšení.

 

Naše škola si vybrala z nabízených témat dvě, která jsou pro nás velmi aktuální, a to přesněji Odpady a Prostředí školy. Členové Ekotýmu se tak pravidelně schází a jejich snahou je analyzovat prostředí a nedostatky na škole, vyjadřovat názor jejich kmenové třídy, šířit osvětu a snažit se prosadit změny týkající se života na naší škole.

 

Na pravidelných schůzkách tak žáci řeší třídění odpadu, sběr papíru a dalších předmětů, jako jsou staré mobily či baterie, nástěnky na škole, osvětu ohledně ekologického smýšlení, soutěže či různé projekty a exkurze.
V rámci výuky probíhá v předmětech několik projektů týkajících se ochrany přírody, jako například ochrana zvířat či ekologické katastrofy v hodinách přírodopisu, tvorba ekokodexu v hodině výtvarné výchovy, globální problémy v hodině finanční gramotnosti a mnoho dalších dílčích projektů na 1. stupni, které mají za úkol podpořit povědomí žáků o šetrném zacházení s naší přírodou.


Díky činnosti Ekotýmu tak máme na škole úplně nové kontejnery na tříděný odpad (papír a plast), o které se žáci jednotlivých tříd starají a sami je i jednou za týden vynášejí. Dále to jsou informační nástěnky či ankety na podporu zlepšení klimatu na škole. Skrze členy Ekotýmu jsou tak k činnosti vedeni všichni žáci na škole.

Členové Ekotýmu pod vedením paní učitelky Mickové a Novákové