Školní vzdělávací program „Jazyky sbližují“

Náš Školní vzdělávací program „Jazyky sbližují“ vznikl přepracováním ŠVP „Jazyky sbližují“ z roku 2016.

Je platný od 1. 9. 2018

Je doplněn o Standardy RVP ZV.

Standardy pro základní vzdělávání představují minimální cílové požadavky na vzdělávání.  Smyslem standardů je účinně napomáhat především školám a učitelům při naplňování cílů vzdělávání stanovených v RVP ZV.  http://www.nuv.cz/t/zarazeni-standardu-do-rvp-zv

Obsahuje Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory (PLPP) a individuálního vzdělávacího plánu (IVP) – pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními i pro žáky nadané a mimořádně nadané.

Vzhledem k tomu, že na naší škole od letošního školního roku 2018/2019 působí dvě asistentky pedagoga, zařadili jsme i základní informace v této problematice.

Školní vzdělávací program „Jazyky sbližují“ vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV.

Rámcové vzdělávací programy tvoří obecně závazný rámec pro tvorbu školních vzdělávacích programů škol. Do vzdělávání v České republice byly zavedeny zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Tento zákon byl novelizován v roce 2015 pod č. 82/2015.

Rámcové vzdělávací programy stanoví zejména:

 • konkrétní cíle, formy, délku a povinný obsah vzdělávání, a to všeobecného a odborného podle zaměření daného oboru vzdělání, jeho organizační uspořádání, profesní profil, podmínky průběhu a ukončování vzdělávání a zásady pro tvorbu školních vzdělávacích programů
 • podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nezbytné materiální, personální a organizační podmínky a podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

Každá škola tvoří svůj vlastní vzdělávací program.

Náš školní vzdělávací program je vytvořen pro široké spektrum žáků. Disponibilní hodiny jsme zařadili pro rozšíření výuky cizího jazyka, posílili jsme výuky matematiky. Chceme stejnou péči věnovat všem žákům s ohledem na jejich specifické potřeby.

Nabízíme kvalitní metodicky propracovanou jazykovou výuku. Ve výuce využíváme postupy ověřené dlouholetou zkušeností s využitím moderních technologií. Koncepce jazykové výuky umožní žákům výběr ze čtyř jazyků podle schopností či zájmu (škol. objekt Filosofská)

Rada školy byla se školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání seznámena.

Školní vzdělávací program „Jazyky sbližují“ je k dispozici k nahlédnutí u ředitele školy.

Odpověď na dotaz rodičů:

V čem tkví rozdíl mezi školními vzdělávacími programy a klasickými osnovami?

Hlavní rozdíl mezi klasickými osnovami a školním vzdělávacím programem je v tom, že dosavadní učební osnovy byly totožné pro všechny školy v republice. Vycházely z určitého průměru podmínek, průměru úrovně žáků a z tradičního nastavení vyučovacích předmětů v učebním plánu. Jejich cílem pak bylo osvojení učiva a zhodnocení, do jaké míry ho žák zvládl a zda je schopen ho reprodukovat.

Rámcový vzdělávací program oproti tomu stanovuje jen základní požadavky ze strany státu. Tyto základní požadavky si pak každá škola konkretizuje ve svém školním vzdělávacím programu. Školy musí respektovat základní požadavky vyplývající z rámcových programů, ale v zásadě mají možnost stavět svůj školní vzdělávací program přesně na podmínky své školy, zkušenosti učitelů, skladbu žáků, jejich zájmy, případně požadavky rodičů a pomocí volné časové dotace dotvářet zaměření výuky.

Podstata změny však netkví jen v možnosti změny dokumentu, ale především ve způsobu jeho realizace, tj. v přístupu k žákům, jejich motivaci, v příznivé a atmosféře, ve vytváření prostoru pro aktivní zapojení do výuky, pro samostatné hledání, tvoření, zkoušení atd… Odlišnosti nalezneme především ve využití „volné“ časové dotace (= disponibilní hodiny).

Co jsou „volné hodiny“ tzv. disponibilní? Rámcový vzdělávací program (RVP v části Učební osnovy) stanoví minimální počet vyučovacích hodin daného předmětu, minimální a maximální počet vyuč. hodin v týdnu a v ročníku (např. není možné, aby v prvním ročníku měli žáci více jak 22 hodin). „Volné hodiny“ každá škola využije k posílení předmětů, které podporují dané zaměření.

Rámcový učební plán (RUP) pro základní vzdělávání závazně stanovuje:

 • začlenění vzdělávacích oblastí a vzdělávacích oborů do základního vzdělávání na 1. stupni (v 1. – 5. ročníku) a na 2. stupni (v 6. – 9. ročníku)
 • minimální časovou dotaci pro jednotlivé vzdělávací oblasti (vzdělávací obory) na daném stupni základního vzdělávání
 • povinnost zařadit a realizovat se všemi žáky na daném stupni průřezová témata
 • disponibilní časovou dotaci
 • celkovou povinnou časovou dotaci pro 1. a 2. stupeň základního vzdělávání
 • poznámky ke vzdělávacím oblastem (vzdělávacím oborům) v RUP

Celková povinná časová dotace je v RUP stanovena pro 1. stupeň základního vzdělávání na 118 hodin pro 2. stupeň základního vzdělávání na 122 hodin. Celková povinná časová dotace uvedená v RUP představuje maximální povinnou týdenní časovou dotaci na daném stupni základního vzdělávání. Při konstrukci učebního plánu v ŠVP a realizaci výuky musí být dodrženy dvě podmínky:

 • musí být dodržena celková povinná časová dotace na daném stupni základního vzdělávání (118, resp. 122 hodin)
 • nesmí být překročena maximální týdenní hodinová dotace stanovená pro jednotlivé ročníky základního vzdělávání školským zákonem (1. a 2. ročník 22 hodin, 3. – 5. ročník 26 hodin, 6. a 7. ročník a odpovídající ročníky víceletých středních škol 30 hodin, 8. a 9. ročníky a odpovídající ročníky víceletých středních škol 32 hodin).
 • současně se stanovuje minimální týdenní hodinová dotace pro jednotlivé ročníky základního vzdělávání takto: 1. a 2. ročník 18 hodin, 3. – 5. ročník 22 hodin, 6. a 7. ročník a odpovídající ročníky víceletých středních škol 28 hodin, 8. a 9. ročníky a odpovídající ročníky víceletých středních škol 30 hodin.

Celková povinná časová dotace je tvořena minimální časovou dotací pro vzdělávací oblasti (vzdělávací obory) a disponibilní časovou dotací.

Mgr. Jaroslava Vrkočová, koordinátor ŠVP

 

Icon

Učební plán – Školní vzdělávací program „Jazyky sbližují“
Stáhnout