Zápis 2020 – informace k 26. 3. 2020 (+ objednání)

Na základě „Opatření ministra školství č.j. MSMT-12639/2020-1“ měníme pokyny k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2020/21.

Termín zápisu: zápis (resp. podávání žádostí) do prvního ročníku se uskuteční od 1. do 30. dubna 2020.

Motivační část zápisu je zrušena. V tomto roce není umožněn přístup dětí do budovy školy.

 

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, Žádost o odklad povinné školní docházky) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

 

Žádost, zápisní lístek, kopie rodného listu dítěte je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (kmt8jpr),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou (pozor – nejpozději podejte 22. 4. 2020)
  4. osobní podání (viz. níže)

Zvolíte-li osobní předání formulářů, je nutné, aby se zákonný zástupce přihlásil prostřednictvím webových stránek školy na konkrétní den a čas k předání.

Na konkrétní čas a den zápisu se můžete objednat online na zapis.zsfilosofska.cz, objednávání je spuštěno od čtvrtka 26. 3. 2020 od 16:00 a bude ukončeno ve středu 15. dubna 2020 ve 14.30. Datum a čas objednání dítěte k zápisu nemá vliv na přijetí či nepřijetí.

Osobní podání žádosti (a předání výše uvedených dokumentů) se uskuteční u okénka ve vrátnici školy podle přihlášení na webových stránkách školy mezi 1. až 30. dubnem vždy v pondělí (kromě 9. 4. 2020) a ve středu od 9:00 do 13:00 hodin (objednávání bude ukončeno 24. 4. 2020 ve 14:30).

 

K zápisu přihlásí zák. zástupce své dítě narozené v období 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014 i v případě bude-li zákonný zástupce žádat o odklad povinné školní docházky.

K zápisu přihlásí zák. zástupce i své dítě, kterému byl v loňském roce povolen odklad školní docházky.

 

Potřebné dokumenty (zaslané či osobně předané) :

 

Pro školní rok 2020/2021 budou do 1. ročníku přijímáni žáci do naplnění kapacity 2 paralelních tříd, celkem 52 žáků, dle následujícího pořadí:

  1. dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodu ZŠ s Rvj Filosofská (Obecně závazná vyhláška č. 4, 13. 2. 2020, Sb. HMP, o školských obvodech základních škol)
  2. dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu na území MČ Prahy 4, jehož sourozenec je žákem ZŠ s Rvj Filosofská (v době zápisu 1.- 8.ročník)
  3. dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu na území MČ Prahy 4
  4. dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu na území hl. m. Prahy, jehož sourozenec je žákem ZŠ s Rvj Filosofská (v době zápisu 1.- 8.ročník)
  5. děti s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy
  6. ostatní

V případě, že počet dětí u zápisu přesáhne maximální počet možných přijatých žáků, pořadí přijímaných dětí se stanovuje při splnění výše uvedených podmínek losem. Případné veřejné (umožní-li to podmínky) losování proběhne v pondělí 4. 5. 2020 v 15:00 hodin.

Nahlédnout do spisu je možné v úterý 5. 5. 2020 mezi 8:00 a 11:00 hodin.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude zveřejněno 6. 5. 2020 na webu školy a ve vývěsce školy (na dveřích) pod registračním číslem, které obdržíte při podání žádosti o přijetí.

V případě nepřijetí bude Rozhodnutí o nepřijetí se zápisním lístkem a kopií rodného listu zasláno doporučeně na adresu zák. zástupce.

 

Prosíme Vás, kteří budete posílat formuláře elektronicky nebo poštou, zašlete na e-mail vrkocova@zsfilosfska.cz informaci, jakou cestu podání jste zvolili. Po obdržení formulářů od nás obdržíte potvrzovací mail s přiděleným registračním číslem.

 

Dokumenty ke stažení — zápis do prvních tříd pro šk. rok 2020/21

Icon

Základní informace k zápisu do 1. ročníku pro šk. rok 2020/2021 (aktualizováno!)
Stáhnout

Icon

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání – zápis do 1. ročníku (aktualizováno!)
Stáhnout

Icon

Žádost o odklad povinné školní docházky
Stáhnout

Icon

Zápisní lístek
Stáhnout

Icon

Spádové ulice (Obecně závazná vyhláška č. 4 o školských obvodech základních škol)
Stáhnout

Icon

Desatero pro rodiče
Stáhnout

Icon

Náměty pro práci s budoucími prvňáčky
Stáhnout

 

 

Ke stažení » Zápis