Zápis 2024 – základní informace

Zápis dětí do prvních tříd se uskuteční ve dnech 10. dubna a 11. dubna 2024 od 14.00 do 17.30 hodin v ZŠ Filosofská.

Na konkrétní čas a den zápisu se můžete objednat online na zapis.zsfilosofska.cz, objednávání je spuštěno od soboty 23. března 2024 od 8:00 a bude ukončeno v pondělí 8. dubna 2024 ve 20:00. Datum a čas objednání dítěte k zápisu nemá vliv na přijetí či nepřijetí. Pokud pro své dítě nemáte rezervovaný termín, zápis proběhne v další místnosti určené pro neobjednané, a to po oba dny.

Náhradní zápis proběhne dne 18. 4. 2024 od 14.00 do 16.00 hodin. Náhradní zápis je určen pro děti s trvalým pobytem ve školském obvodu ZŠ Filosofská, které se ze závažných důvodů nemohly dostavit v řádném termínu.

K zápisu přihlásí zák. zástupce své dítě narozené v období 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018 i v případě bude-li zákonný zástupce žádat o odklad povinné školní docházky.

K zápisu přihlásí zák. zástupce i své dítě, kterému byl v loňském roce povolen odklad školní docházky.

Potřebné dokumenty:

 • občanský průkaz zákonného zástupce, cizinci pas
 • rodný list dítěte, u cizinců pas dítěte
 • vyplněný formulář Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání s podpisem zákonného zástupce
 • vyplněný formulář Zápisní lístek
 • Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky pro školní rok 2023/2024 (platí pro děti s odkladem v jiné základní škole)

Přijímání žáků k základnímu vzdělávání probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.

Pro školní rok 2024/2025 budou do 1. ročníku přijímáni žáci do naplnění kapacity 2 paralelních tříd, celkem 52 žáků, dle následujícího pořadí:

 1. dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodu ZŠ s Rvj Filosofská, Obecně závazná vyhláška č. 3/2024 Sb. HMP, o školských obvodech základních škol
  (Dobrušská, Filosofská, Havlovického, Jílovská – čp.1147, 1154-1167, Klánova – č. o. lichá 39-83, sudá 20-72, Korandova – č. o. lichá 29-47, sudá 30-46, Ludvíkova, Mariánská – č. o. lichá 17-41, Na Dlouhé mezi, Na Výspě – č. o. lichá 35-51, sudá 40-66, Nad Koupadly. Nad Zátiším, Polední, Růženínská, U Koupadel, U Lázní, U Nás, U Propusti, U Vodotoku, Údolní – č. o. lichá 65-95, sudá 94-104, Vavřenova – č. p. 1168-1173, 1440, 1767, 1789, 1810, 1823, V Lučinách, V Zátiší, Ve Lhotce, Vítovcova – č. o. lichá 33,35, sudá 30-42, Židlického)
 2. dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu na území MČ Prahy 4, jehož sourozenec je žákem ZŠ s Rvj Filosofská (v době zápisu 1. – 8. ročník)
 3. dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu na území MČ Prahy 4
 4. dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu na území hl. m. Prahy, jehož sourozenec je žákem ZŠ s Rvj Filosofská (v době zápisu 1. – 8. ročník)
 5. děti s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy
 6. ostatní

V případě, že počet dětí u zápisu přesáhne maximální počet možných přijatých žáků, pořadí přijímaných dětí se stanovuje při splnění výše uvedených podmínek losem. Bližší informace o případném losování budou vyvěšeny na webu školy.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude zveřejněno nejpozději 8. 5. 2024 na webu školy a ve vývěsce školy (na dveřích) pod číslem registračním, které dítě obdrží při zápisu.

Zápis se skládá ze dvou částí

 • formální – předání žádostí (zák. zástupce – pedagog)
 • neformální – pedagog – dítě

Žádost o odklad – Žádost podává zák. zástupce v době zápisu

Potřebné dokumenty:

 • vyplněný formulář Žádost o odklad
 • vyjádření doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře či klinického psychologa.

Ve školním vzdělávacím programu je zařazena výuka anglického jazyka od 1. ročníku,
od 6. ročníku další cizí jazyk.

Třídní schůzky zák. zástupců budoucích prvňáčků – 6. 6. 2024 od 16.00.

Veškeré další formuláře a dokumenty naleznete v sekci Ke stažení » Zápis.

 

Mapa spádové oblasti