Organizační pokyny k výuce od 12. dubna 2021

Základní informace byly zveřejněny ve středu 7. 4. 2021 v článku Informace k výuce od 12. dubna.

Příchod do školy

Příchod do školy bude plynulý od 7:30 do 7:55 s příchodem žáka přímo do své třídy. U třídy čeká pedagog, žáky rozdělí do dvou skupin na testování. Žáci druhé části třídy se testují v předem určené třídě, kam odejdou s dalším pedagogem.

Testování

Testujeme v pondělí a ve čtvrtek na začátku první vyučovací hodiny. V kmenové třídě a v nejbližší volné třídě druhá část třídy. Dodržujeme rozestupy 1,5 m.

Kdo se netestuje?

Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit1. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

1Potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.

Přijde-li žák později?

Testování dětí, žáků a studentů se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy.

Přijde-li žák jiný den?

Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.

Mám jako rodič možnost pomoci svému dítěti při testování?

Ano. Vchodem z dětského hřiště – místo je označeno TESTOVÁNÍ, do místnosti vejdou vždy tři dvojice (žáci ze stejné třídy s jedním zákonným zástupcem), pomohou svému dítěti s testem a odchází. Počítejte s časovou náročností. Test je vyhodnocen po 15 minutách.

Nelze dopředu odhadnout počet pomáhajících rodičů, tedy nelze odhadnout časovou náročnost.

Pokud počasí umožní, lze testovat i venku. Situaci se přizpůsobíme.

Co nastane, bude-li mít žák pozitivní test?

Pokud je výsledek pozitivní, odchází do izolační místnosti školy. Zákonný zástupce je telefonicky vyzván k zajištění dítěte v doprovodu ze školy.

Škola vydá  zákonnému zástupci potvrzení  o tom, že byl pozitivně testován. Zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

Školní družina

Ranní družina není otevřena. Každý ročník má svá oddělení ŠD, provoz je zajištěn do 17:00 hod., 4. ročník do 16:00 hod. I zde mají žáci povinnost nosit výhradně zdravotnické roušky po celou dobu pobytu.

1. týden

Třída Vychovatelka Oddělení
1. A Jolana Brožová 3. oddělení
1. B Jitka Procházková 1. oddělení
1. C Marcela Hajncová 2. oddělení
3. A Markéta Kyndlová 4. oddělení
3. B Ilona Kiliánková 7. oddělení

2. týden

Třída Vychovatelka Oddělení
2. A Markéta Kyndlová 4. oddělení
2. B Marcela Hajncová 2. oddělení
2. C Ilona Kiliánková 7. oddělení
3. C Jitka Procházková 1. oddělení
4. D Jolana Brožová 5. oddělení
4. C – individuální řešení

Upozorňujeme zák. zástupce, kteří dosud neuhradili úplatu za školní družinu na druhé pololetí, aby provedli platbu. Vyúčtování skutečných nákladů provedeme k 30. 6.

Školní jídelna

Všichni žáci (ti, kteří chodili na obědy), mají obědy přihlášené vždy od data nástupu do školy.

Tedy od 12. 4. – 16. 4. třídy 1. A, 1. B, 1. C, 3. A, 3. B, 5. D a 5. E mají obědy přihlášené.

Pokud nechcete, aby se Vaše dítě v jídelně stravovalo, oběd odhlaste.

POZOR! Všichni ostatní, tedy i ti, kteří si chodí pro obědy k výdejovému místu do přinesených nádob, mají obědy odhlášené.

Chcete-li, aby se Vaše dítě stravovalo, je nutné obědy si znovu přihlásit.

V dalším týdnu od 19. 4.- 23. 4. se informace týká tříd 2. A, 2. B, 2. C, 3. C, 4. C, 4. D a 5. C.

Zařízení školního stravování je v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb. Dodržují se zvýšená hygienická pravidla.

Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním místem (zadní vchod ze strany hřiště) do přinesených nádob.

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit respirátory, žáci hygienické roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Testování u příjímacích zkoušek

Další informace

Zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit respirátory po celou dobu pobytu ve škole, žáci nosí výhradně zdravotnickou roušku. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Dodržujeme všechna hygienická pravidla ve všech prostorách školy.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník).

Činnost zájmových kroužků je pozastavena do odvolání. Pokračují pouze přípravy na SŠ z Čj a Ma a kroužky PET.

Vedení školy

Icon

Přehled návazných postupů antigenního testování ve školách
Stáhnout

Icon

Informace pro rodiče – Testujeme se, aby ve škole bylo bezpečno – leták
Stáhnout

Icon

Instruktážní leták pro testy LEPU
Stáhnout

Icon

Mimořádné opatření Ministerstva školství – přijímací zkoušky
Stáhnout