Pokyny ke screeningovému testování žáků – září

Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3× po sobě, první test se provede 1. září, následně 6. 9. a poté 9. 9. 2021

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost

  • po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) – nutné  předložit certifikát
  • po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19) – ti, co onemocněli v průběhu prázdnin – nutné předložit potvrzení
  • případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví. Pokud žák testování neabsolvuje, má povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy, nezpívá, necvičí ve vnitřních prostorách školy. Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

V případě testování dětí, žáků 1. – 3. ročníku 1. stupně ZŠ a žáků je umožněna asistence zák. zástupcem. Vchod do testovací místnosti je ze dvora školy (dětské hřiště) s nápisem TESTOVÁNÍ.

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Budeme používat antigenní test Genrui BioTech test.

Vedení školy

Icon

MŠMT manuál k provozu škol a testování
Stáhnout