Nové aktuální informace k zápisu do 1. třídy

POZOR – VLOŽEN NOVÝ FORMULÁŘ „Informace pro zák. zástupce“, nutno vyplnit a podepsat!
AKTUALIZOVÁNO – DOPLNĚNA AKTUÁLNÍ VYHLÁŠKA o školských obvodech ZŠ

Termín zápisu: zápis do prvního ročníku se uskuteční od 1. do 30. dubna 2020.

Motivační část zápisu bude zrušena.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, Žádost o odklad povinné školní docházky, Informace pro zák. zástupce) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Žádost, zápisní lístek, kopii rodného listu dítěte a informace pro zák. zástupce je možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (kmt8jpr)1,
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na e-mail vrkocova@zsfilosofska.cz,
 3. poštou (pozor – nejpozději podejte 23. 4. 2020) na adresu Základní škola s Rvj, Filosofská 1166/3, Praha 4, 142 00
 4. osobní podání (bude upřesněno místo a přesný čas dle epidemického vývoje).

Osobní podání žádosti (a předání výše uvedených dokumentů) se uskuteční od 5. 4. 2021 každé úterý a čtvrtek za dodržení v dané době platných mimořádných protiepidemickým opatření.

Předání dokumentů (pokud nezvolíte datovou schránku, poštu) proběhne v úterý a ve čtvrtek 6.4., 8.4., 12.4., 15.4., 20.4., 22.4. vždy od 8:00-14:00 u okénka ZÁPIS – vchodem na školní dětské hřiště z ulice Filosofská, bude označeno nápisem ZÁPIS.

Po obdržení formulářů od nás obdržíte potvrzovací e-mail s přiděleným registračním číslem.

1Datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou základní škole je také zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz/.

K zápisu přihlásí zák. zástupce své dítě narozené v období 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 i v případě bude-li zákonný zástupce žádat o odklad povinné školní docházky.

K zápisu přihlásí zák. zástupce i své dítě, kterému byl v loňském roce povolen odklad školní docházky.

Potřebné dokumenty:

Přijímání žáků k základnímu vzdělávání probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.

Pro školní rok 2021/2022 budou do 1. ročníku přijímáni žáci do naplnění kapacity 2 paralelních tříd, celkem 52 žáků, dle následujícího pořadí:

 1. dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodu ZŠ s Rvj Filosofská (Obecně závazná vyhláška č. 4, 18. 2. 2021, Sb. HMP, o školských obvodech základních škol)
 2. dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu na území MČ Prahy 4, jehož sourozenec je žákem ZŠ s Rvj Filosofská (v době zápisu 1. – 8. ročník)
 3. dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu na území MČ Prahy 4
 4. dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu na území hl. m. Prahy, jehož sourozenec je žákem ZŠ s Rvj Filosofská (v době zápisu 1. – 8. ročník)
 5. děti s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy
 6. ostatní

V případě, že počet dětí u zápisu přesáhne maximální počet možných přijatých žáků, pořadí přijímaných dětí se stanovuje při splnění výše uvedených podmínek losem. Bližší informace o případném losování budou vyvěšeny na webu školy.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude zveřejněno nejpozději 4. 5. 2021 na webu školy a ve vývěsce školy (na dveřích) pod číslem jednacím, které dítě obdrží při zápisu.

Zápis se skládá ze dvou částí

 • formální – předání žádostí (zák. zástupce – pedagog)
 • neformální – pedagog – dítě (ZRUŠENO)

Žádost o odklad – Žádost podává zák. zástupce v době zápisu

Potřebné dokumenty:

Ve školním vzdělávacím programu je zařazena výuka anglického jazyka od 1. ročníku, od 6. ročníku další cizí jazyk.

Den otevřených dveří se nekoná – nahradili jsme virtuální prohlídkou školy na webových stránkách.

Plánujeme online setkání s možností odpovědí na dotazy týkající se zápisu dne 31. 3. od 13.00 do 15.00 hodin na adrese meet.jit.si/zapisFilosofska. V určený den a čas se pomocí odkazu můžete připojit, budeme připraveni na dotazy odpovídat.

Třídní schůzky rodičů budoucích prvňáčků, případné setkání s přijatými dětmi – termín bude včas zveřejněn. Pokud se budou moci uskutečnit, plánujeme je v červnu 2021.

Informace budou aktualizovány v souvislosti s protiepidemickým opatřeními v České republice.

Veškeré další formuláře naleznete v sekci Ke stažení » Zápis.