Zápis 2022 – základní informace

Zápis dětí do prvních tříd se uskuteční ve dnech 5. dubna a 6. dubna 2022 od 14.00 do 17.30 hodin v ZŠ Filosofská.

Na konkrétní čas a den zápisu se můžete objednat online na zapis.zsfilosofska.cz, objednávání je spuštěno od úterý 22. 3. 2022 a bude ukončeno v neděli 3. dubna 2022 ve 20:00. Datum a čas objednání dítěte k zápisu nemá vliv na přijetí či nepřijetí.

Náhradní zápis proběhne dne 12. 4. 2022 od 14.00 do 16.00 hodin. Náhradní zápis je určen pro děti s trvalým pobytem ve školském obvodu ZŠ Filosofská, které se ze závažných důvodů nemohly dostavit v řádném termínu.

K zápisu přihlásí zák. zástupce své dítě narozené v období 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016 i v případě bude-li zákonný zástupce žádat o odklad povinné školní docházky.

K zápisu přihlásí zák. zástupce i své dítě, kterému byl v loňském roce povolen odklad školní docházky.

Potřebné dokumenty:

 • občanský průkaz zákonného zástupce, cizinci pas
 • rodný list dítěte
 • vyplněný formulář Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání s podpisem zákonného zástupce
 • vyplněný formulář Zápisní lístek
 • Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky pro školní rok 2021/2022 (platí pro děti s odkladem v jiné základní škole)

Přijímání žáků k základnímu vzdělávání probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.

Pro školní rok 2022/2023 budou do 1. ročníku přijímáni žáci do naplnění kapacity 2 paralelních tříd, celkem 52 žáků, dle následujícího pořadí:

 1. dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodu ZŠ s Rvj Filosofská (Obecně závazná vyhláška č. 4, 22.2.2021, Sb. HMP, o školských obvodech základních škol)
 2. dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu na území MČ Prahy 4, jehož sourozenec je žákem ZŠ s Rvj Filosofská (v době zápisu 1. – 8. ročník)
 3. dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu na území MČ Prahy 4
 4. dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu na území hl. m. Prahy, jehož sourozenec je žákem ZŠ s Rvj Filosofská (v době zápisu 1. – 8. ročník)
 5. děti s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy
 6. ostatní

V případě, že počet dětí u zápisu přesáhne maximální počet možných přijatých žáků, pořadí přijímaných dětí se stanovuje při splnění výše uvedených podmínek losem. Bližší informace o případném losování budou vyvěšeny na webu školy.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude zveřejněno nejpozději 4. 5. 2022 na webu školy a ve vývěsce školy (na dveřích) pod číslem jednacím, které dítě obdrží při zápisu.

Zápis se skládá ze dvou částí

 • formální – předání žádostí (zák. zástupce – pedagog)
 • neformální – pedagog – dítě

Žádost o odklad – Žádost podává zák. zástupce v době zápisu

Potřebné dokumenty:

 • vyplněný formulář Žádost o odklad
 • vyjádření doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře či klinického psychologa.

Ve školním vzdělávacím programu je zařazena výuka anglického jazyka od 1. ročníku, od 6. ročníku další cizí jazyk.

Třídní schůzky rodičů budoucích prvňáčků – 9. 6. 2022 od 16.00.

Přijměte pozvánku do naší školy: https://www.zsfilosofska.cz/virtualni-prohlidka-skoly.

Den otevřených dveří neplánujeme.

Informace mohou být aktualizovány v souvislosti s epidemiologickými opatřeními v České republice.

Veškeré další formuláře naleznete v sekci Ke stažení » Zápis.

Zápis do ZŠ (UKR) – 15. 6. 2022, 14:00 – 16:00