Další kola přijímacího řízení na střední školy – odvolání

Informace k odvolacímu řízení:

Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu může uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele střední školy k odboru školství krajského úřadu. Ředitel školy zašle odboru školství spolu s odvoláním i kritéria, podle kterých postupoval při přijímacím řízení.

Odvolání by mělo obsahovat: 

  • označení správního orgánu, jemuž je určeno;
  • jméno a příjmení uchazeče, datum a místo narození;
  • název školy, kód a název oboru, formu vzdělávání;
  • důvod nepřijetí uvedený ředitelem školy;
  • důvody odvolání (v jakém rozsahu je rozhodnutí napadeno, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo);
  • jméno a adresu trvalého bydliště zákonného zástupce nezletilého uchazeče, resp. zletilého uchazeče, popř. jinou adresu pro doručování;
  • datum a podpis zákonného zástupce nezletilého uchazeče, resp. zletilého uchazeče.

Více informací naleznete také v sekci O škole – Školní poradenské pracoviště – Výchovné poradenství.

Informace o vyhlášených dalších kolech přijímacího řízení i volných místech na středních školách na webových stránkách SŠ nebo příslušných krajských úřadů zjistíte na následujících stránkách (Magistrát hl. města Prahy http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/?divisionId=136 – zde budou zveřejňovány podle § 60f odst. 4 školského zákona), případně na http://skoly.praha-mesto.cz/88035_Prijimaci-rizeni-ke-vzdelavani-ve-strednich-skolach.

Icon

Vzor odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na SŠ
Stáhnout